Maria Malmlöf, mötesordförande och SRF;s ordförande Sune Fogelström. Foto: Olle Nygren

Denna förmiddag var det formellt årsmöte. Till mötesordförande för mötet valdes Maria Malmlöf från Hasselö och till mötessekreterare valdes Olle Forsgren från Holmön.

SRF:s ordförande Sune Fogelström föredrog verksamhetsberättelsen, som denna gång utformats på ett sätt som passade anslagsgivande myndigheters önskan. Anette Larm Johansson redovisade sedan resultat och balansräkning och revisionsberättelse. Därefter kunde styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

Sune Fogelström och Jan-Eric Eriksson omvaldes som ordförande och vice ordförande. Sten-Åke Persson och Lennart Andersson omvaldes och Bengt Svensson nyvaldes som ledamöter i styrelsen. Lena Egnell och Janni Olsson kvarstår ytterligare ett år i styrelsen. Till revisor på 2 år omvaldes Lennart Rohdin och till valberedning omvaldes Kjell Björkqvist, Inger Abrahamsson, Olle Nygren och Nilla Söderkvist nyvaldes.

Sune Fogelström presenterade de förändringar av inriktningsdokument som bearbetades under gårdagens grupparbete. Ett antal viktiga punkter som dokumentet kommer att kompletteras eller förtydligas med är bl a hållbar utveckling, tydligare förklaring av SRF, även insjöar, glesbygd och gles glesbygd, möjlighet till högre utbildning samt förtydliga begreppen fast boende, mantalsskriven, deltidsboende, heltidsboende, helårsboende mm.

Efter det formella årsmötet följde korta rapporter från medelmsföreningarna om deras verksamhet under den senaste tiden. Dessa rapporter kommer även att finnas tillgängliga på SRF:s webplats.

Text: Olle Nygren