Tiaminbristen hos fåglar och däggdjur på norra halvklotet fortsätter att förbrylla forskarna. För ejdern och ejderbestånden i Östersjön är läget akut.

Ejderstammen i Östersjön har minskat drastiskt under de senaste tjugo åren. Ejdern är numera i många områden en ovanlig fågel, och den bakomliggande orsaken är enligt forskare vid SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, och SU, Stockholms universitet, en allvarlig brist på tiamin.

Allvarlig tiaminbrist

Allt för låga halter av tiamin kan leda till döden, men redan i ett tidigt stadie drabbar tiaminbrist ejderns förmåga att föröka sig.

– Vår forskning visar att tiaminbristen leder till att ejdern inte lyckas

producera tillräckligt med ungar. Antalet lagda ägg är dels lägre än normalt, och när äggen kläckts dör nästan alla ungar redan under den första levnadsveckan. Antalet ungar som överlever är så lågt att bestånden omöjligen kan upprätthållas, säger statsveterinär Torsten Mörner, SVA, som lett undersökningen.

Resultaten publicerades i dagarna i den ansedda vetenskapliga tidskriften Scientific Reports.

Första gången som tiaminbrist hos fåglar påvisades med kemiska och biokemiska metoder var 2009. Dokumenterad tiaminbrist förekommer även hos en rad fiskarter och nyligen lades också blåmusslor, ejderns viktigaste föda, till listan över drabbade djur på norra halvklotet.

Källa: Svensk Jakt

Bild: Ejderpar
foto: Andreas Trepte, Wikimedia commons

Läs hela artikeln här