Metoder, miljöeffekter och kunskapsläge

På initiativ av Havsmiljöinstitutet och Havs- och vattenmyndigheten samlades representanter från bransch, rederier, kommuner och hamnar den 21 mars för ett givande kunskapsutbyte kring skrovrengöring.

Syftet med workshopen var att skapa en bättre förståelse för metoder, miljöpåverkan och regelverk och därmed få en samlad bild över skrovrengöring på fartyg i Sverige. Frågor som diskuterades under dagen var hur man utför rengöring på bästa miljövänliga sätt, vilka riktlinjer som finns och bör finnas och hur dessa skiljer sig åt inom Sverige.

Påväxt på fartygsskrov är både ett ekologiskt och ekonomiskt problem. Ett skrov bevuxet med exempelvis havstulpaner eller alger innebär att bränsleförbrukningen ökar och därmed också fartygets miljöpåverkan. Skrov med biologisk påväxt kan dessutom föra med sig främmande och invasiva arter in i nya vatten. Olika typer av båtbottenfärg används för att skydda skroven mot påväxt. Det finns dels biocidfärg med koppar som verksamt ämne samt silikonfärg som gör det svårt för organismer att få fäste. Att rengöra och hålla fartygsskrov rena är komplicerat. Om hanteringen inte sker på ett miljövänligt sätt riskerar biologiskt material med främmande arter och även giftiga ämnen från bottenfärger hamna i vatten och sediment.

Det saknas idag underlag för att räkna ut hur mycket biocider, främst koppar, som läcker ut vid rengöring. Normalt frigörs mer koppar ju saltare vattnet runt fartyget är. I ett aktuellt treårigt projekt där Chalmers tekniska högskola, SSPA och Göteborgs Universitet ingår ska man utvärdera utsläpp av biocider från båtbottenfärger vid skrovrengöring. Resultaten ska i förlängningen utgöra ett stöd för hamnföretag och kommuner när de ska bedöma halter av koppar i hamnvattnet och därefter skapa regler för miljöfarlig verksamhet.

Färjor, tank- och containerfartyg skiljer sig åt i hastighet, liggtider och antal destinationer. COMPLETE är ett pågående EU-projekt som tittar på metoder att anpassa de system som idag används inom skrovrengöring, utifrån det specifika förhållande som ett fartyg befinner sig i. Projektet söker internationella samarbetspartners runt Östersjön för att kunna ta ett gemensamt grepp på att förbättra havets miljötillstånd och bjuder in till en konferens kring ämnet i maj 2019.

Robot för rengöring av fartygsskrov. Foto: Göteborgs hamn

Läs hela notisen

Källa: Havsmiljöinstitutet