Vintern 2015/16 bestämde en samefamilj att ta ut renar till Holmön för vinterbete. I slutet av januari och början av februari 2016 kom 13 lastbilslass renar med färjan till Holmön, totalt närmare 1 000 renar. Renarna spred sig över hela ögruppen och fanns på de flesta större öar och även inne i byn kring hus och i trädgårdar. Under våren lyckades samerna samla ihop renar till sex lastbilslass. Det innebär att ca hälften av de renar som transporterades ut blev kvar efter 1 maj då renarna enligt Rennäringslagen ska var tillbaka i fjällvärden ovanför odlingsgränsen.

Sommaren 2016 fanns således ca 500 renar + de kalvar som föddes den våren. I augusti 2016 utfärdade Länsstyrelsen i Västerbotten Län ett föreläggande på att renarna skulle vara väck från Holmön innan höstjakten, med ett vite på 100 000 kr. Så skedde inte och älgjakten hösten 2016 blev svår att genomföra och i flera områden gick det inte alls att jaga älg.

Renflocken blev kvar även vintern 2016/17 och decimerades påtagligt. Till våren bedömdes det finnas ca 150 renar på Holmöarna. Eftersom det var en mild vinter med dåliga isar så har sannolikt många renar förolyckats då de gett sig ut på svaga isar mellan öarna och gått ner sig. Under sommaren 2017 har vi haft ca 150 renar + årets kalvar här på ön. Det vinterbete, som ursprungligen lockade samefamiljen att ta renarna till Holmön, var nu kraftigt överbetat och många renar var magra och ämliga. Även hösten älgjakt blev besvärlig, även om det inte var lika svårt som förra hösten, i och med färre renar i markerna denna höst.

Nu har samefamlijen aviserat att ytterligare ca 400 renar ska släppas ut på Holmöarna och lastbilstransporterna har redan påbörjats. På Holmön finns naturligtvis delade uppfattningar om detta. Det finns de som tycker det är trevligt med renar på ön och andra som är upprödra och arga över inhiberad jaktmöjlighet och skador i naturen. Andra är bekymrade över djurskyddet, då betet sannolikt inte är tillräckligt för ännu en anstormning av mer renar, som riskerar svält och sjukdomar.

Renar på vägen vintern 2016. Foto O Nygren

Länsstyrelsen har avskrivit ärendet med vite med motiveringen det inte längre är aktuellt utan att på något sätt förklara varför det inte längre är aktuellt. Samefamiljen har meddelat att man denna gång planerar att hämtar sina renar redan i månadsskiftet febr/mars för att ha marginal för eventuella svårigheter att samla ihop renarna. Länsstyrelsen har inga invändningar och utgår ifrån att samerna kommer att följa sin planering och menar att: Sker inte detta får man ta upp frågan i efterhand.

Bryggan kommer att återkomma med rapporter om hur det går med renarna på Holmöarna.