För oss som bor vid stränder är strandskyddsbestämmelserna viktiga. Vi stödjer en lagstiftning som skyddar stränderna mot ohämmad exploatering, säkerställer allmänhetens tillgång till stranden men som samtidigt tillåter en exploatering i rimlig omfattning med ny bostadsbebyggelse och företagande med behov av närhet till vatten och som ger arbetstillfällen för att möjliggöra en levande skärgård.

Vi upplever att den nuvarande strandskyddslagstiftningen inte stödjer detta på ett bra sätt. SRF föreslår att det tillsätts en ny strandskydds­delegation ”2.0” med utvidgade befogenheter att även utarbeta anvisningar till länsstyrelserna samt att föreslå eventuella lagändringar. SRF föreslår också att skärgården ska betraktas som glesbygd och att Landsbygdskommitténs betänkande ska tillämpas för att skapa bättre förutsättningar för skärgårdssamhällena längs Sveriges kust.

Vy över Käringön

Foto: Anetté Larm Johansson

Hela remissvaret finns i nedanstående länk.

Remissvar – Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå förändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära lägen