OBS! Notisen är redigerad och omdaterad för att komma överst några dagar till.

I helgen hade SRF representantskapsmöte och årsstämma. Mötet hölls på hotell Best Western i Söderhamn, med Söderhamns Skärgårdsförening som värd. Programmet för mötet kan laddas ner som PDF (Program).

Denna notis skildrar vad som hände under mötet. Uppdateringar kom att ske löpande under helgen med det senaste inlägget överst.

Söndag förmiddag

Efter en natt med stärkande sömn var det dags för den avslutande årsstämman. Innan dess kom dock Henrik Ohlsson från Tekniska avdelningen i Söderhamns Kommun och berättade om Kommunens skärgårdsenhet. Under 2007-2009 bedrevs ett utvecklingsprojekt för att starta upp avdelningen och 2009 kom ett kommunalt beslut om långsiktig inriktning. Under följande 10 år utvecklades verksamheten. Under 2018 inrättades en ny ledningsorganisation för hamnar och kust. Uppdraget är att förvalta Kommunens tillgångar i skärgården och ansvara för driften av anläggningar  för rörligt friluftsliv och märka upp farleder. Kommunen ska också upprätthålla kommunikationer (taxi- och turbåtar) och uthyrningsverksamhet (stugor, vandrarhem). Verksamheten kan delas i i tre delar: Farleder/Hamnar (utprickning, underhåll mm), Gästhamnar/bryggor (underhåll, renhållning mm), Vandrarhem/stugor (uthyrning ca 100 bäddar på 4 öar, underhåll mm). Utöver detta kör man passagerartrafik till de öar där man har logiuthyrning. Övrig verksamhet är intraprenad till Kommunen (mest båttransporter), paketupplevelser med andra (mest båttrp), samarbete med andra Kommuner, båtklubbar  och föreningsliv. Avdelningen omsätter 4.6 milj, med ca 1,5 milj i intäkter, med en nettokostnad på 3,1 milj men Kommunen får en stor indirekt intäkt som inte är värderad.

Förutom sedvanliga punkter på en stämma, låg dagens fokus på budgeten då anslagsgivande myndigheter, Tillväxtverket och Jordbruksverket, delat upp anslaget till ett verksamhetsstöd för basverksamheten som redan beviljats och till projektstöd för de projekt förening vill driva. Budgetarbetet blir därför mer viktigt än tidigare då föreningen måste vara mer konkreta kring ekonomin för de projekt man vill driva. Rent strategiskt måste man kanske söka fler projekt är de man kan/orkar driva med vetskap om att man kanske inte får alla beviljade, men också ha beredskap att klara alla projekt om de skulle beviljas. Viktigt är också de projekt som drivs och att arbetet i ESIN tagit fart. Verksamhetsberättelsen godkändes, liksom resultat- och balansräkning. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Stämman omvalde alla i styrelsen för vilka mandattiden utgått. Även revisorer och valberedning omvaldes.

Efter stämman gav SIKO en kort presentation om sitt 50-års jubileum och projektet Baltic Science Center. Även Södra skärgården i Göteborg, som är ny förening i BSR, var med och gjorde en presentation av sin verksamhet och problem. Ett viktigt problem är den demografiska profilen med nästan inga unga kvar.

Mötet avslutas med en fortsatt diskussion om styrelsens förslag till kommunikationsplan med en enkel webplats, tidningen, smarta utskick och utveckling av bryggan med utökad arkivfunktion. Mötet biföll styrelsens förslag och planen är att en ny enklare webplats kan sjösättas till hösten.

Mötet avslutades med gruppfoto och gemensam lunch.

Lördag kväll

Efter en hel eftermiddag med studiebesök behövde gruppen lite tid för återhämtning innan kvällen övergick i middag och fest. Bastu, spa och pool fanns tillgängligt på hotellet för avkoppling före middag och festligheter.

Martina och Jonas spelade och underhöll med en blandad repertoar med så väl folkmusik som klassiskt och mer modernt till efterrätten

Till middag serverades en mustig köttgryta med krämig potatispuré n natt och till efterrätt blev det glass med vispad grädde och varma norrländska snatterbera (hjortron på svenska). Varma snattren är speciellt och glassen med den mjukvispade grädden blev det en enastående efterrätt.

Till efterrätten kom Jonas och Martina och underhöll med olika typ av musik. Med bockhorn, gitarr, tvärflöjt, kulning och sång blev det allt från folkmusik till klassiskt och mer modernt. Martina och Jonas är två av fem i en Hälsingsk musikensamble Berga Blåsarkvintett, som främst spelar klassiskt. Kvällen fortsatte till sent med gemytlig samvaro.

Lördag eftermiddag

Uppdelade i tre grupper genomfördes tre studiebesök under eftermiddagen. Fördelade på privata bilar delade grupperna upp sig och gjorde besöken efter ett rotationsschema.

Anders Persson berättar och verksamheten vid Tjärnviks gård

Ett besök gjordes vid Tjärnviks gård. Vid gården bor Anders Persson, han som gör serien Hemsköborna, som finns som seriestrip i SRF:S tidning Vi skärgårdsbor. Vid besöket berättade Anders om sitt arbete på gården med odling och den utbildningsverksamhet som är knuten till gårdens ekologiska odlingsverksamhet. Efter presentation av gårdens verksamhet gav Anders en kort lektion om tecknande. Alla fick pröva att rita en gran och utombordsmotor utifrån sin minnesbild, med varierande resultat. Sen förklarade Anders att allt tecknande utgår ifrån några grundformer: cirkel, oval, kvadrat, rektangel, triangel, rakt streck, vågigt streck. Med dessa grundformer kan allt tecknas. Ett exempel som Anders visade var en hand med flatan ut och fingrarna upp. Den byggs upp av en kvadrat (handflatan), två rektanglar i rad på sidan (tummen) och fyra rader med tre rektanglar uppåt (övriga fingrar). Pröva att rita och runda av kanterna så har du handen där.

Besök vid Söderhamns flygmuseeum

Nästa besök var Söderhamns flygmuseeum. I Söderhamn låg tidigare flygvapnets flygflottilj F15, som etabelrades 1945. Den är nu nedlagd sedan 21 år tillbaka. Nu finns flygmuseet, som minne av den tiden. Vid F15 har flera olika flygplan ur flygvapnets flygflotta varit stationerade. Det första flygplanet vid F15 var J21. Det  tillverkades av SAAB under tiden 1945-1953. J21 hade dubbla stjärtbommar och vinge bak samt motor och propellern baktill. J21 ersattes 1952 av det engelsktillverkade J28 Vampire, som var snarlik J21, men hade reamotor istället för propellermotor. Därefter kom J29 Flygande tunnan, som tillverkades av SAAB. Knappt 10 år senare 1961 kom A32 Lansen till F15. Även Lansen var svensktillverkad av SAAB. Det sista krigsflygplanet som stationerades på F15 år 1974 var AJ 37 Viggen. Flygplanet fanns kvar fram till dess att flottiljen avvecklades 1998. Skolflygplanet SK 37 användes för att utbilda nya förare och den uppgiften, TIS 37, fanns på F15  åren 1976-97. På F15 stationerades även två Vertolhelikoptrar (Hkp4) mellan åren 1966-1992. De enda plan som inte varit stationerade vid F15 är J35 Draken och J39 Gripen.

Fiskaremuseet

Det sista besöket var till Fiskaremuseet. Fiskarebostaden, kvarteret ”Gäddan”, inköptes 1997 av Söderhamns Kust & Skärgårdsförening. Det är numera en av de bäst bevarade gårdarna på Öster. Den del av huset som ligger längs Östra Storgatan byggdes i början på 1800-talet (kanske tidigare). Vinkelbyggnaden, längs Hambreusgatan, uppfördes efter den stora branden 1876. Då behövdes bostäder till alla hemlösa efter branden. Det låga uthuset längs Hambreusgatan är gammalt och har innehållit skomakeriverkstad, smedja, stall och vedbod. I museet kan man se hur en fiskarefamilj bodde under 1800-talet. I utställningsdelen visas olika föremål och bilder som har med skärgård och fiske förr och nu att göra. Föreningen innehar en omfattande och varierande bildskatt som gör att olika teman kan presenteras vid olika tillfällen.Allmänheten har under året möjligheter att komma och titta på museet.

Lördag förmiddag

Mötet inleddes med att värdföreningen Söderhamns skärgårdsförening och SRF:s ordförande Sune Fogelström hälsade alla välkomna till årets stämma och representantskapsmöte. Sune gjorde sedan en kort inledning med presentation av vad SRF är och står för. SRF består av 15 medlemsföreningar som tillsammans representerar ett 50-tal föreningar, d v s SRF representerar ett stort antal människor i våra sk,ärgårds- och kustområden. SRF:s 15 medlemsföreningar har en bra geografisk spridning runt Sveriges kuster. Med en offensiv framtidssyn så ska SRF underlätta för alla som bor, verkar och besöker våra kuster och skärgårdar.

SRF har flera kanaler för att kommunicera. Tidningen skickas till nästan 600 adresser 4 ggr/år. Hemsidan är frekvent besökt och Skärgårdsbryggan har ca 29 000 besök/år varav ca 2 000 är återkommande. I vår kommunikation försöker vi tydliggöra vad vi vill göra och vilka resultat vi och våra medlemmar uppnår. Vi försöker snabbt reagera på nya hot eller möjligheter och vara inbjudande för våra medlemsföreningar.

Förslag till förändringar som mötet ska ta ställning till är en lättnavigerad webplats med bara det viktigaste. Tidningen ska komma både på papper och digitalt. Vi kommer också att arbeta med direktutskick till kontaktlistor. Bryggan kommer att utvecklas så att vi börjar publicera egna nyheter också. Bryggans arkivfunktionen kan utvecklas så att äldre material på SRF:s webplats kan arkiveras där, så att webplatsen kan bibehålla sin enkla och lättnavigerade struktur över tid.

Representansskapsmöte mer föreningsrapporter

Efter fikapaus fortsatte programmet med korta rapporter från medlemsföreningarna. Fokus låg på att kortfattat rapportera om några viktig händelser sedan förra mötet. Även arbetsgrupperna fick möjlighet att lämna rapport om sina aktiviteter. De skriftliga rapporterna kommer att biläggas minnesanteckningar från mötet och presenteras på SRF:s webplats.

Luleå skärgårdsförening var med för första gången på flera år. De har ny ordförande och försöker göra en nystart och värva fler  medlemmar. Man planerar att städa stränderna i skärgården.

På Vinön kör man en ny omgång med fibeanslutning till bredband. En ny elkabel kommer att dras från land för att stärka upp elförsörjningen. Det kommer även nytillskott med nya barn. Öbladet delas ut i brevlådor och flera arbetsgrupper arbetar med olika gemensamma frågor. I augusti är det Hjälmarefestival.

Arbetsgruppen för skärgårdsskolor meddelar att geografiboken fortfarande finns kvar till försäljning. Man hade en nätverksträff på Koster hösten 2018 och en ny träff planeras i maj. Målet är att synliggöra skärgårdsskolorna och deras betydelse för en levande skärgård. Arbetsgruppen bidrar till att ge personal möjlighet att nätverka.

På Hemsön arbetar man just nu med att lösa parkeringsfrågan för pendlare. Det behövs en parkering på Hemsön vid färjeläget. Trafikverket ska genomföra en förvalsstudie gällande färjelägena. Ett första möte blir i slutet av maj där föreningar och Kommunen inbjudits. Man har just fått ut en boksnurra för lån av böcker. Förhoppningsvis kan servicen utökas.

Söderhamns Skärgårdsförening arbetar bl a med hur sopsortering kan ordnas i skärgården. Föreningen har sammanställt en miljö och energiplan. Man planerar en gruppresa norrut i juni med besök i Härnösand vid en fisk och tomatodling, där fiskodlingen ger gödsel till tomatodlingen, sen via Hemsön, Holmön och Norrbyskär. Österdagarna arrangeras 9-11 juli. Fyrens dag på Storjungfrun hålls 20-21 juli.

Bohusläns Skärgårdsråd har ett Leader-projekt med stör från Jordbruksverket. Projektet består i att genomföra fem informations och inspirationsmöten. Två har genomförts ett i Lysekil och ett i Kungshamn. Kuststämman hölls på Tjörn detta år. Förutom stämman hade man ett tema om kustnära fiske och vita färjor. Rådet har 22 betalade medlemsföreningar och 5 betalade enskilda medlemmar.

Fiskegruppen är nystartad och har ansökt om ett Leader-projekt för att kunna besöka lokala fiskare i Norge, Danmark, Estland, Finland och Åland. Syftet är att undersöka hur nationella regelverk påverkar deras lokala fiske. Budget för projektet är ca 900 000 kr. Projektet har godkänts av LAG-gruppen och är inlämnat till Jordbruksverket för beslut. Det finns många möten, konferenser mm so berör fiske och gruppen försöker täcka in dessa i så stor utsträckning som möjligt.

Bogruppen tittar idag på möjligheterna till kooperativa bostadslösningar.

Visingsö tar upp tre punkter. Hamnarna behöver åtgärdas och man har börjat processen med upprustning med bl a med tillstånd från länsstyrelsen. Föreningarna och Trafikverket samarbetar Statens Fastighetsverk som äger hamnarna. I Gränna tittar man på hur vägen ner till färjeläget kan lösas så att störningarna i samhället kan minimeras. Det är framförallt trafik och parkering för besökare som är problemet med kaos sommartid.

Smålandskusten arbetar med bryggor för räddningstjänsten. Föreningen har skyltat upp säkra landningsplatser som kan användas för blåljusuppdrag. Räddningstjänsten kommer att ha utbildning på två platser. Man arbetar också bidare med bredband och telefoni. Föreningen har också en ny webplats. När det gäller tunga transporter i skärgården ligger frågan hos region Kalmar. Idag är det endast yrkesverksamhet som kan få tyngre transporter med behov finns även hos andra.

Färjegruppen har just haft möte med Trafikverket. Just nu pågår en kartläggning av de gula färjorna och hur de olika lederna fungerar. De vita färjorna kommer också att komma med i gruppens arbete. Man tar upp allmänna frågor som berör alla leder men också specifika problem på enskilda leder.

Berguddens fyr, Holmön . Foto: Anetté Larm Johansson.

Holmöns Utvecklingsforum har flera projekt i startgroparna. Kommunen och Länsstyrelsen är med och finansierar så att vi kan växla upp denna finansiering med medel från Tillväxtverekt till ca 2 milj kr. Projektet kommer att kunn anställa projektledare för att hjälpa till att söka hårda pengar och olika projektverksamheter. Den enda offentliga lokalen, Prästgården hotas av försäljning, Tanken är att projektet ska kunna få fram långsiktig finansiering för att säkra den som offentlig lokal. Vinterns kommunikation har varit katastrofal med endast sporadisk helikopter transport under hela mars månad. Nu har ett möte med alla aktörer hållits och nu har Trafikverket klar att de ansvara för trafiken.

SIKO arbetar på bred front för en levande skärgård. Man har fem aktiva arbetsgruppen. Ett viktigt uppdrag är att försäkra vända den negativa befolkningsutvecklingen. Man har också ett projekt om 300 års jubileum av rysshärjningarna på 1700-talet. Man har också ett projekt för att förklara vad SIKO är och vad de gör på ett enkelt sätt. SIKO finns med på regional och kommunal nivå i de organ som berör skärgården.

SURF – gruppen för skärgårdens unga – har försökt mötas med olika problem som barn och kommunikationer har inte möjliggjort att träffas än.

På Ven finns tre olika viktiga frågor. Färjan, skolan och boende. Ett viktigt problem just nu är kombinationen boende och skola. Många utsatta kvinnor med barn kan få boende på ön med kommunen har schemalagt mellanstadiet med tre dagar i veckan på fastlandet vilket gör att denna grupp inte kan beredas plats. Till hösten kommer ett ESIN-möte att läggas på Ven och SRF planerar ett representantskapsmöte i anslutning till detta möte.

Gräsö Skärgårdsråd har fått med politiker i föreningen. Man har arbetsgruppen och jobbar mycket med att kommunicera med medlemmarna. Webplatsen var dålig och uppdatering fungerade inte så den lades ner och Facebook blev den nya kanalen för kommunikation. Trafikverket har gjort en stor utredning om kommunikationen till Gräsö. Utredningen visade sig var gravt undermålig och många offentliga aktörer är kritiska tll det som åstadkommits.

Efter presentationerna berättade Lennart Andersson att Naturvårdsverket gjorde en utlysning i mars om medel för projekt att minska plast i naturen. SRF har sökt ca 450 000 kr. Projektet heter Skit i skärgården eller skiter du i skärgården.

Förmiddagen avslutas innan lunch med instruktioner för hur eftermiddagens studiebesök vid Flygmuseet, Fiskarmuseet och Tjärnviks gård ska genomföras.

Fredag kväll

Hotell Best Western Söderhamn, platsen för SRF:s åsrstämma och representantskapsmöte. Foto: Best Western

Under eftermiddagen och kvällen droppade deltagarna in från alla Sveriges skärgårdar. Någon arbetsgrupp samlades även för ett arbetspass. De som önskade tog en promenad ner på stan för att äta middag. Andra anlände in på kvällen. Inledningen på mötet präglades av glatt återseende och social samvaro.

Text och bild: Olle Nygren (om inget annat anges)