På landsbygden sköts många vägar av samfälligheter, föreningar där de omkringboende får ta ansvaret för all skötsel och underhåll. Ett arbete som bygger på en hel del ideellt arbete, engagemang och förstås ökade kostnader för medlemmarna i samfälligheten. Statligt eller kommunalt skötta vägar innebär naturligtvis fördelar, inte minst eftersom ”det allmänna” då står för kostnaderna. Det är inte lätt att få en enskild väg omvandlad till allmän, och särskilt inte på en ö där trafikflödet är litet. På Utö i Stockholms skärgård pågår diskussioner om en väg, Näsuddsvägen. Här står två olika statliga institutioner mot varandra: Trafikverket och Fortifikationsverket. Läs vad tidningen Skärgården skriver:

”Allt medan Näsuddsvägens skick blir sämre tvistar Haninge kommun, Trafikverket och Utöborna om vem som ska ha ansvaret för den. Nu har även Fortifikationsverket gett sig in i debatten. Verket anser liksom öborna, att vägen bör bli statlig.

Inom kort väntas Trafikverket fatta beslut om den 930 meter långa vägen mellan Näsuddens brygga och väg 681 på Utö ska förbli enskild eller om den ska förstatligas. Som Skärgården tidigare berättat vill Haninge kommun, som idag är huvudman för vägen, att ansvaret för läggs på Utöborna. Kommunen har därför ansökt hos Lantmäteriet om en  lantmäteriförrättning. Trafikverkets hållning i frågan är att vägen ska bli förbli enskild.

Men nu har Fortifikationsverket yttrat sig i ärendet. Av det framgår att verket föredrar om vägen skulle ägas av staten. Verket menar att vägen idag nyttjas i hög grad av försvarsmakten och att det motiverar ett allmänförklarande av vägen.

”En allmän väg innebär en trygg form av förvaltning, något som är betydelsefullt för Försvarsmaktens nyttjande”, står det i yttrandet.

Trafikverket ger dock inte mycket för den motiveringen. Myndigheten menar att om vägen allmänförklaras skulle underhållet av den troligen bli lågt prioriterad på grund av det låga trafikflödet.

”En mer rationell väghållning är då att vägen är enskild och förvaltas av dem som har nytta och intresse av vägen.”, skriver Trafikverket i sin motivering.

Fortifikationsverket säger även i sitt yttrande att vägen ligger inom ett influensområde för riksintresset för totalförsvaret. Därför menar verket att det ligger i hela landets intresse att vägen till och från försvarets anläggningar på Utö inte försvåras och därför bör Trafikverket ta över ansvaret. Men enligt Trafikverkets bedömning finns inga skäl till att nyttjandet av vägen för försvarsändamål skulle försvåras om den förblev enskild.”

Hela artikeln och bild på vägen här