Länsstyrelsen har idag beslutat att ett område cirka 12 km nordost om Gävle, kallat Gråberget, ska bli naturreservat. Gråberget omfattar ett 49 ha stort mestadels bergigt kustområde.

Gråberget ligger vid kustlinjen på Norrlandet nordost om Gävle, mellan de gamla fiskelägena Bönan och Utvalnäs. De sydvända öppna klipporna och hällarna hyser en säregen och intressant kalkpåverkad klippängsflora. Till karaktärsarterna hör exempelvis blodnäva, gulmåra, flockfibbla och getrams, samt de små ormbunkarna svartbräken och murruta. Snäckfaunan är också rik med ovanliga arter som mindre kristallsnäcka och löksnäcka.

Ovanför de öppna klipporna vidtar en gammal vindpinad hällmarkstallskog med grova tallar, som längre in övergår i äldre blandbarrskog. På fuktigare partier växer klibbal, sälg, rönn och även grova aspar.

Från andra världskriget och fram till 1997 har större delen av området varit avspärrat som militärt skyddsområde. Försvarsanläggningarna har nu monterats ned. Att området har kvar sina naturvärden än idag är sannolikt en effekt av att militärens verksamhet har förhindrat den bebyggelse och exploatering som skett längs övriga delar av kuststräckan.

Foto: Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Gävleborgs län