Framsida

Ett nytt landsomfattande miljöövervakningsprogram ska ta reda på vilka förändringar som sker i våra våtmarker genom analys av satellitdata. Under 2015-2016 har våtmarker i sydöstra Sverige analyserats, och resultaten finns nu i rapporten ”Satellitbaserad övervakning av våtmarker – Slutrapport sydöstra Sverige”.

Våtmarker är viktiga i landskapet då de magasinerar vatten och jämnar ut flöden, samtidigt som de är livsmiljöer för många ovanliga och hotade växter och djur. Därför är det en angelägen uppgift för Länsstyrelsen att övervaka förändringar i våtmarker. Delprogrammet Miljötillstånd i våtmarker (via satellitdata) inom miljöövervakningen syftar till att upptäcka och följa snabba vegetationsförändringar. Framför allt igenväxning i öppna våtmarker såsom myrar och strandängar, samt identifiera förändringarnas orsaker.

Läs hela notisen

Läs hela rapporten (PDF 3 MB öppnas i nytt fönster)

Källa: Länsstyrelsen i Västmanlands län