I veckan beslutade länsstyrelsen att bilda två nya naturreservat och stärka skyddet av ett befintligt i tre av länets kommuner. I Östhammar får Slätön-Medholma ett starkare skydd medan myrområdet Mararna i Älvkarleby och Edshammarsskogen i Uppsala blir två nytillskott bland länets reservat.

Länsstyrelsen bestämde då att skyddet av Slätön-Medholma i Östhammars kommun, vilket varit reservat sedan 1970, ska stärkas genom att förbud mot skogsbruk införs.

Syftet är bland annat att bevara områdets äldre örtrika kalkbarrskogar och havsmiljön med laguner och vikar, samt att återställa områdets kulturpräglade halvöppna naturmiljöer med hassel, ekar och tallar.

– Kombinationen av hög kalkhalt och tidigare markanvändning som bete och slåtter har gett upphov till en rik och varierad flora i det här området. Ur naturvårdssynpunkt är det ett mycket värdefullt område att bevara, säger Karin Wiklund.

Foto: Länsstyrelsen i Uppsala län

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Uppsala län