Sundsvallsbron. Foto: Lena Cederwall

Bygglim Sverige AB har lämnat in den andra av tre delrapporter i den överenskomna undersökningsplanen som avser det område i Sundsvallsbukten där tunnor sänktes under åren 1961-1964. Sammanfattningsvis innehåller den andra delrapporten en översikt över olika riskbedömningsmetoder. ​Länsstyrelsen kommer att läsa igenom den andra rapporten och lämna eventuella synpunkter på denna som nästa steg i ärendet. Rapporten innehåller en redovisning av tillgängliga metoder för riskbedömning samt huvudsakliga informations- och kunskapsluckor och förslag på fortsatt arbete i ärendet. Planen omfattar tre delmoment som löpande ska redovisas till länsstyrelsen i enlighet med det avtal som Bygglim Sverige AB slöt med Länsstyrelsen Västernorrland under 2016 för att upprätta undersökningsplanen.

Källa: Länsstyrelsen i Västernorrlands län