Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till utvidgning av naturreservatet Svenska högarna i Stockholms ytterskärgård. En yta om 61 000 hektar föreslås skyddas för att säkra de naturvärden, av stor vikt för bland annat fågellivet, som finns i skärgården och kringliggande vattnen. Förslaget är nu på remiss fram till den 7 juni 2019.

Svenska Högarna är en ögrupp längst österut i Stockholms ytterskärgård. Den kännetecknas av en karg utskärgårdsnatur med kala renspolade hällar. Runt Svenska Högarna finns en av länets viktigaste sjöfågelkolonier med arter som sillgrissla, tobisgrissla och tordmule. Skärgården hyser även relativt gott om ejder och svärta, arter som har förvunnit i flera andra skärgårdsområden. I området och närområdet finns även Östersjöns största bestånd av gråsäl.

Idag är Holmöarna Sveriges största marina naturreservat men Svenska Högarna kan nu bli Sveriges största marina reservat. Som grund för det utökade skyddsområdet ligger regeringens mål att stärka biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ett av de nationella etappmålen innebär att minst 10 procent av Sveriges marina områden, utvalda i ett representativt nätverk, ska ha ett skydd senast år 2020.

Foto: Ingrid Nordemar

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Stockholms län

Samtliga foton: Ingrid Nordemar