I helgen hade SRF representanskapsmöte. Jag som redaktör på Bryggan och deltagare vid mötet har i denna notis löpande  rapporterat vad som hände på mötet. Inläggen ligger i omvänd kronologisk ordning så att det nyaste kommer först.


2019-09-22 11:20

Efter fikat var nästa punkt verksamhetsåret 2020 med revidering av verksamhetsplanen och budgeten.  En viktig punkt är tidningen och hur den distribueras. Ett förslag är att ha tidningen både tryckt och i digital form och att sprida den via våra e-postsändlistor. Beslutades i enlighet med detta. Förslaget till reviderad plan och budget antogs.

Rapporter från arbetsgrupperna. Mycket av detta var rapporterat under gårdagen. Bogruppens vitbok kommer inom kort.

En skrivelse har kommit från SIKO angående förmånsvärden, bränsleskatt och strandskydd. SIKO vill att SRF gör något i dessa frågor. Styrelsen förslår att SRF tar till sig av skrivelsen och undersöker vad som kan göras.

På Kökar kom en motion om en skärgårdsakademi. Ett input har också kommit från Christian Pleijel i samma riktning. Styrelsen vill rapportera om att det är något på gång i denna fråga och att det eventuellt kan bli något tillsammans med Åland och Åbo akademi. Frågan väcktes om det går att få kontakt med Norge där man har ett aktiv boende på öar. Sune kopplade på detta och berättade om en upphandling i Trondheim av två färjor med vätgasdrift i jämförelse med Stockholms skärgård där man fortfarande kör med 30 år gamla farkoster.

Inga övriga frågor. SRFs stämma ska vara i mars 2020. Förslaget är Göteborgs södra skärgård, t ex Donsö. Förslaget är den 27-29 mars. Beslöt att hålla stämman enl förslaget.


2019-09-22 10:00

Efter sammanfattningen av fokusinriktningen inleddes det formella representantskapsmötet. Efter val av ordförande, sekreterare och justerare så presenterades det ekonomiska läget för SRF. I stort sett har budgeten kunnat följas förutom att arbetsgrupperna har förbrukat avsevärt mindre är budget. Samtidigt har utfallet av anslaget blivit mindre. Styrelsen bedömer dock att budgeten kommer att kunna hållas efter revideringen. Det kommer att finnas medel även för 2020 och 2021.

Nästa punkt på dagordningen var SRFs externa information. Styrelsen föreslog att ändra SRFs webplats så den liknar SIKOs nya webplats levandeskärgård.se. Beslut togs i enlighet med detta. Styrelsen förslog också att lägga ner Skärgårdsbryggan och bygga upp något i Facebook istället. Beslut togs i enlighet med detta och uppdrogs åt Bryggangruppen att arbeta med att genomför denna övergång och undersöka hur materialet på Bryggan kan finnas kvar som arkiv.

Därefter paus med fika blev det paus med fika


2019-09-22 09:15

Dagen inleddes med fortsatt diskussion om hur SRF ska fokusera och nå ut. På tillämpningsaxeln finns fler myndigheter som måste med på listan t ex Naturvårdsverket, MUFC, Transportstyrelsen, Trafikverket. På den politiska axeln måste alla partier med på olika nivåer. Det är viktigt att vi alla tänker efter vilka politiker vi kan hitta kontaktvägar till. Flera förslag på personer dök upp i diskussionen. Titta gärna på riksdagsutskotten, t ex trafikutskottet, för att hitta politiker med intresseområden. Konkreta argument för de viktiga frågor som listats nedan måste sammanställas för att kunna argumentera för vår syn på dessa frågor.Det  viktigaste är dock att hitta vägar inte till alla partier i den politiska världen.


2019-09-21  23:00

Gemensam middag

Kvällen avslutandes efter en stunds avkoppling rmed en gemensam middag. Alla deltagare samlades i Backafallbyns fina restaurang för den gemensamma middagen.

Till måltiden serverades som förrätt lufttorkad skinka med pepparrotsgrädde till  och till huvudrätt torskrygg med färskpotatis. Sen var det fritt fram att beställa vad som önskades och vad plånboken tillät. Kvällen fortsatte sen med social samvaro så länge deltagarna kände för samvaron,


2019-09-21 18:00

Efter fikat redovisades det ekonomiska utfallet för arbetsgrupperna. Utfallet visar att arbetsgrupperna använt avsevärt mindre medel är vad som budgeterats. Detta kommer att diskuteras vid morgondagens Representantskapsmöte. Varje Arbetsgrupp hade också förberett korta presentationer av tre viktiga resultat, som respektive grupp uppnått under året. Efter arbetsgrupperna presentationer fick även medlemsföreningarna redovisa tre viktiga händelser från föreningarnas verksamhet. Parallellt med dessa presentationer inledde valberedningen sitt arbete inför kommande årsstämma.

Efter alla presentation fanns tid över för arbetsgrupperna att arbeta med sina frågor. Flera arbetsgrupper, bl a blåljusgruppen, som passade på att träffas och stämma av läget och lista uppgifter som ska göras i närtid.

Sen det var dags att avsluta och förbereda för gemensam middag.


2019-09-21 14:20

Efter lunch fortsatte mötet med SRF;s förändringsarbete. Ordförande beskrev Tillväxtverkets (TV)  utvärdering av SRF:s verksamhet. Det som är viktigt är fokusering, systematik och uthållighet. TV framhåller att SRF:s organisation i arbetsgrupper är bra för att den engagerar fler i arbetet. Verksamhetsstödet har använts på rätt sätt, men behöver generera fler mätbara resultat. SRF behöver också fler ”Vänner”, annars riskerar verksamhetsstödet försvinna. TV anser också att fler borde kunna använda vårt kunnande och vill också ta över beslutet om verksamhetsstöd. TV anser också att SRF borde slås ihop med Hela Sverige Ska Leva, även om det inte står i utvärderingen.

Landsbygdspolitikens mål är bl a att ta till vara förutsättningarna för hållbart företagande och sysselsättning och bidra till Sveriges ekonomi samt en ekologisk hållbar utveckling. TV ska få till uppgift att främja landsbygdsutveckling och Landsbygdsnätverket (LBN), som är en del av Jordbruksverket (JV), bör fungera som nationell plattform för utveckling av landsbygden.

Vidare föreslås att ett kunskapscentrum för landsbygdsutveckling bör inrättas och att en modell för utbyggnad av bredband utformas. Möjligheterna till fjärrundervisning måste stärkas. Det bör ske en återkommande revidering av utpekade riksintressen då dessa förändras över tid och påverkar utvecklingen av landsbygden.

Naturvårdverket föreslår att redovisningen av LIS-områden blir tydligare och att kraven på skydd sänks så att skälen till dispens breddas. Detta är en utgångspunkt för en fördjupad analys i Regeringskansliet.

Genom att inkludera landsbygdens näringsliv och aktörer kan de offentliga sektorns agerande stärka på lokal nivå. Det civila samhällets roll i landsbygdsutveckling är viktig och bör involvera och engagera fler.

Viktiga aktörer för SRF är TV, JV/LBN, HAV, Skolverket och regionerna i våra kustområden. Viktiga frågor för SRF är t ex fastighetsskatt, strandskydd, förmånsvärden, bränsleskatt, bredbandsstöd.m fl. Vi partipolitiskt obundna och kan inte välja parti utan måste närmas oss alla politiska partier. Det gäller att hitta kontaktvägar och nätverk till dessa på olika nivåer. Idag saknar SRF ingångar till flera partier.

Steg behövs mot ökad systematik med bl a extern information med strukturerat och omfattande kontaktregister, en mer digitaliserad tidning, tydlig synlighet på Facebook och mer riktade utskick. Mot politiken behöver vi skapa ett forum för kust och öar. För kontakt med myndigheter behövs listor, besök och projektansökningar och en tydlig ansvarsfördelning.

Uppgift inför morgondagen är att fundera på vilka myndigheter och politiker ska vi arbeta mot. Detta pass avslutades med eftermiddagsfika.


2019-09-21 12:00

Inledning på mötet

Efter frukost samlades 30-talet deltagare i en av Backafallsbyns konferenslokaler. Mötet inleddes genom att SRFs ordförande Sune Fogelström hälsade alla välkomna och gick igenom programmet för detta möte. En viktig punkt är att diskutera hur vi kan förändra vårt sätt att arbeta och få mer mätbara resultat.

Efter inledningen i konferenslokalen följde en rundresa på Ven med buss. Stopp gjordes vid Tycho Brahé museet, Där tog Lina emot oss och guidade runt i museet och berättade om Tycho Brahé och Museet. Ven var ett enkelt jordbrukssamhälle som fungerade ganska självständigt utan överhet. På senare hälften av 1500-talet fick Tycho Brahé Ven som föläning och byggde upp Uraniborg och Stjärneborg högst upp på ön. Brahé var astronom, astrolog och alkemist och konstruerade för den tiden avancerade mätinstrument för att studera stjärnor, vilka placerades i Stjärneborg. I Uraniborg bodde Brahé och levde den tidens lyxiga adelsliv, med många gästande besökare. Bönderna på Ven fick göra dagsverken till slottet och det blev ett ganska hårt liv för Vens bönder under Brahé-tiden. Den enda period i Vens historia med en överhöghet. Rundturen avslutades med ett stopp vid Ven gamla kyrka St Ibb.

Tycho Brahé museet

Guidning inne i kyrkan, som nu är utställning

 

 

 

 

 

Efter rundturen kom en punkt i programmet om hur det är att leva i skärgården. SIKO ledde denna punkt och visade ett antal korta filmer om olika aspekter om att leva i skärgården. På Svartsö lever flera barnfamiljer som kan försörja sig som egna företagare. En annan film berörde den pågående utbyggnaden av bredband i Stockholms skärgård. Den tredje filmen berörde andra aspekter av livet bl a på Ornö där ett nytt hotell har startats upp.

Alla filmerna visade på människor som valt att bo och verka i skärgården och som har framtidstro. En viktig aspekt att få människor att vilja flytta ut skärgården är hur vi som redan finns där väljer att ta emot dessa. . SIKO driver projektet Skärgårdsmentor för att hitta och stödja personer som vill hjälpa till att stötta människor som vill flytta ut i skärgården. Skärgårdsflytten är ett SIKO-projekt som ska vända sig till de som vill flytta ut och bl a anvisa öar där det finns bostäder och skapa kontakt med en mentor.

Möjagubbar 2.0 är ett nytt projekt för trädgårdsodling. Iden med projektet är att kunna aktivera gamla näringar, i detta fall den småskaliga jordgubbsodlingen, som fanns på 50 och 60-talet, med nya metoder. Abborre 2.0 är ett projekt för att se hur småsklaig fiske och blå näring kan utvecklas både småskalig sluten fiskodling där gödsel från odlingarna kan användas som gödsel till trädgårdsodlingar.

En viktig aspekt för att skapa hållbara samhällen i skärgården är skolor. På Ornö håller man nu på att bygga en ny skola och här har man på försök fjärrundervisning med behöriga lärare. På Nämdö finns nya barnfamiljer som vill försöka starta upp en friskola med nya idéer. Med årskurslösa klasser kan barn i olika åldrar gå i samma klass i en liten skola. Skärgårdsskola 3.0 är en livsnödvändighet för att bibehålla hållbara samhällen i skärgården. SIKOs vision 2030 är bl a att Stockholms skärgård har levande samhällen där befolkningen ökat och att man man har hållbara system för infrastruktur. Att det finns attraktiva och fungerade skolor.

Efter denna presentation väntade lunch.


2019-09-20 23:00

Foto: Backafallsbyn

Resan hit är över och vi är samlade i Backafallsbyn på Hven. Deltagare har droppat in allt eftersom under kvällen.Vi är snart fulltaliga. Kvällen ägnas främst åt glada återseenden och social samvaro. En enkel måltid serveras och möjlighet finns att provsmaka Backafallbyns olika spritsorter i baren.

Det har hänt mycket i våra olika skärgårdar under sommaren och det finns åtskilligt att berätta för varandra. Det är både positiva och mindre glada erfarenheter son utbyts mellandeltagarna. mer om våra dagar kommer i morgon.


Senare på kvällen dök ännu fler deltager upp.

En stor del delegater samlade för en enklare måltid.


2019-09-20 06:00

Nu samlas deltagare från alla Sveriges skärgårdar för att träffas och diskutera gemensamma frågor, som bl a kommunikationer och annan infrastruktur, boende, samhällsservice  företagande mm. Denna gång samlas vi på Hven (eller Ven) utanför Landskrona.  Idag på morgonen lämnar jag Holmön i Norra Kvarken för den 120 mil långa resan ner till Hven. Den inleds hemifrån med bil till färjeläget, sen färja och mer bil till Umeå flygplats. Fortsättning med flyg till Köpenhamn via Arlanda. Därefter tåg från Kastrup till Landskrona, sen färja till Hven och till sist buss till mötesanläggningen dit jag anländer sent på em efter en hel dags resande.

Foto: Landskrona stad

Text och bild (om inget annat anges): Olle Nygren