Svenskarna älskar båtar och skärgård. Men båtlivet belastar också kusten. I en ny vetenskaplig artikel visar forskare från Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet att småbåtshamnar har en tydlig påverkan på både mängden växter på bottnarna och på artsammansättningen i grunda vikar. Vegetationen är mycket viktig för fiskyngel, och när den minskar kan bestånden av fisk bli mindre.

Forskarna har gjort en studie i två delar. Dels studerade de bottenvegetationen i sju småbåtshamnar och jämförde dem med sju likadana vågskyddade vikar utan bryggor och båtar. De undersökte även hur viktig vegetationen är för fiskyngel baserat på ett stort material från hela Östersjökusten.

– Våra resultat visar att i vikar med många bryggor och mycket båttrafik påverkas bottenvegetationen i hela viken, inte bara i närheten av bryggor vilket tidigare studier visat, säger Joakim Hansen som är huvudförfattare till artikeln. I vikar med ett fåtal bryggor såg vi inte tydliga effekter, men i vikar med marinor var växtligheten mellan 40 och 80 procent lägre jämfört med områden utan båtar.

– Grunda vågskyddade vikar är ekologiskt viktiga och ganska sällsynta miljöer ur ett havsperspektiv. Samtidigt är det ofta här vi människor vill bo och anlägga bryggor, säger Joakim Hansen.

Viktig livsmiljö för fiskyngel

Forskarna visade även att med ökad mängd bottenvegetation ökar antalet yngel av gädda, abborre och mörtfiskar. Vegetationen är fiskens barnkammare, där de kan gömma sig och hitta föda. Tillsammans med tidigare forskning tyder resultaten på att om bottenvegetationen minskar i kustområden där det generellt är ont om lek- och uppväxtmiljöer för fisk kan bestånden av vuxen fisk minska.

Helhetsgrepp på regional skala

För att minska båtlivets miljöpåverkan rekommenderar forskarna att förvaltningen tar ett helhetsgrepp och gör riskbedömningar på regional skala. I områden där det redan finns flera småbåtshamnar bör man undvika att anlägga nya och i områden med begränsade lek- och uppväxtmiljöer för fisk likaså.

– Ska man bygga nytt eller expandera så ska man tänka på att effekterna av bryggor och båtar på undervattensmiljön blir mindre vid stränder som är naturligt vågexponerade och har hårdare bottensubstrat, säger Joakim Hansen. Det är nämligen de grunda naturligt vågskyddade miljöerna med vegetation och fint sediment som lätt grumlas upp som är de mest känsliga miljöerna för båttrafik.

Källa: SLU, läs mera här

Vinjettbild: Foto Nilla Söderqvist. Skärvassa, Nämdö. Småbåtshamnar, i skyddade vikar, är ofta också en viktig miljö för småfisk.