Skarven ställer till med stora problem på flera håll i våra skärgårdar,  Det har vi på Bryggan uppmärksammat flera gånger genom åren. Nu har Länsstyrelserna i Uppsala och Kalmar län beviljat projekt för skyddsjakt på skarv.

Uppsala län

Länsstyrelsen har i dag, fredag, beviljat skyddsjakt efter totalt 300 skarvar inom den del av Östersjön som hör till Uppsala län. Skyddsjakten beviljas för att förebygga allvarlig skada för yrkesfisket och för att skydda känsliga uppväxtplatser för fisk.

De senaste åren har Länsstyrelsen Uppsala län fattat liknande beslut längs Östersjökusten, där skyddsjakt efter skarv får bedrivas i närheten av redskap för yrkesfisket.

Nytt för i år är att en del av skarvarna också får fällas i grunda kustområden, där exempelvis abborre har sina uppväxtområden.

– Länsstyrelsen gör bedömningen att ansamlingar av skarv i grunda kustområden sannolikt har en påverkan på lokala bestånd av exempelvis abborre, och skarvarnas uttag av fisk är betydligt större än fritids- och yrkesfiskets uttag, säger Sebastian Olofsson, vilthandläggare på länsstyrelsen.

Av det beviljade antalet får 200 skarvar fällas inom 300 meter från fasta redskap som ryssjor och bottensatta nät för yrkesfisket. 100 skarvar får fällas under perioden från den 10 augusti till och med den 31 december 2019 på vatten grundare än tre meter för att skydda känsliga fiskbestånd.

Kalmar län

Länsstyrelsen i Kalmar län beslutade den 27 mars om skyddsjakt på storskarv inom Kalmar län under åren 2019-2021. Undersökningar visar att skarven äter stora mängder fisk och att skarvens predation bidrar till att skador uppkommer på för fisket väsentliga arter, storlekar och fiskeredskap.

Det som skyddsjakten avser att skydda har stor ekonomisk betydelse för fisket. Fisket i området utgörs både av licensierat fiske samt sport- och fritidsfiske. När det gäller det ekonomiska bortfallet genom utebliven eller skadad fångst, skador på redskap och liknande bedömer Länsstyrelsen att det rör sig om allvarlig skada och betydande ekonomiska skador vilket motiverar Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt. Andra lämpliga lösningar än skyddsjakt saknas.
-Skyddsjakten kommer främst att bedrivas vid fasta och rörliga fiskeredskap både på kusten och i sötvattensområden i syfte att uppnå en skrämseleffekt på skarvarna. Skyddsjakt kommer även att bedrivas i fredningsområden för fisk knutna till åmynningar och fredningsområde för gädda och abborre längs Kalmar läns kust, för att skydda fiskbestånd och därmed fisket. Skyddsjakt kommer under vissa tider även att bedrivas över hela länets kust för att skydda bestånd av abborre.

Foto: Länsstyrelsen i Uppsala län

Läs hela notisen från Uppsala länsstyrelse

Läs hela notisen från Kalmar Länsstyrelse

Källor: Länsstyrelserna i Uppsala och  Kalmar län