Uppdragen går i korthet ut på hur Sjöfartsverket kan bidra med brandbekämpning kortsiktigt och långsiktigt.

– Det är klokt av regeringen att ge oss dessa uppdrag så att det säkerställs att samhällets resurser används på bästa sätt, säger Katarina Norén, Generaldirektör.

Sjöfartsverket har under brandbekämpningen bidragit med personal placerade i ledningsfunktioner vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

– Jag upplever att MSB:s uppfattning är att vår närvaro tillför stor nytta och att vi tillsammans med andra gör skillnad. Jag delar också den bilden, berättar Lars Widell, tjf chef för systemledning vid Sjöfartsverket, som har deltagit i planering och koordineringsarbetet av samhällets resurser vid MSB:s stab i Stockholm.

Med anledning av pågående skogsbränder uttrycks ett behov av en flygande brandsläckningsresurs som staten har rådighet över. Detta behov finns idag, men bedöms även vara aktuellt under månader framöver samt eventuellt även i framtiden.

Källa: Sjöfartsverket, läs mer här

Bild: Sjöfartsverket

Bryggan kommenterar: Sjöfartsverkets helikoptrar ansågs vid beställning inte behöva nyttjas för brandbekämpning, men är i vissa fall ändå förbereda för montering av lyftkrok. Lite konstigt att det ska behövas katastrofer för att staten ska förstå att olika myndigheter och aktörer måste kunna samnyttjas…