SVT avslöjar: Sjöfarten mellan svenska hamnar släpper ut mer än inrikesflyget

Inrikes sjöfart släpper ut nästan dubbelt så mycket luftföroreningar och växthusgaser mot vad som tidigare har varit känt. En ny rapport från SMHI visar att den befintliga statistiken är missvisande. Enligt myndigheten står sjöfarten mellan svenska hamnar i själva verket för mer utsläpp än inrikesflyget.

Officiell statistik har fram till nu visat att koldioxidutsläppen från inrikes sjöfart har minskat stadigt de senaste åren. Men SVT kan avslöja att beräkningar från SMHI visar på motsatsen. Enligt myndigheten är utsläppen betydligt större än vad statistiken visar.

– Vi ser ungefär dubbelt så höga bränsleförbrukningar från inrikessjöfarten jämfört med vad vi tidigare trott, och därmed också dubbelt så höga utsläpp, säger Fredrik Windmark, luftmiljöexpert på SMHI.

Källa: SVT, se mer här

Men det kommer invändningar om att man även måste se till tranportnytta när det gäller sjöfarten, som ju transporterar stora godsmängder jämfört med t ex inrikesflyget.

Så här skriver Sjöfartstidningen.se som replik till SVT:s ”avslöjande”:

”Jämför äpplen med päron”
En granskning av SVT Nyheter föranledde under måndagen debatt om sjöfartens utsläpp av växthusgaser på många håll i media. Bakgrunden är att bland andra SMHI har gjort beräkningar av all inrikessjöfarts utsläpp av växthusgaser med en annan beräkningsmodell än den som tidigare har använts. Modellen kallas Shipair och utgår från AIS-data. Utifrån ett fartygs färdväg mellan två givna positioner och inkludering av uppgifter bland annat om varje enskilt fartygs storlek och maskinstyrka beräknas fartygets bränsleförbrukning och utifrån det dess utsläpp. Modellen beskrivs i detalj i en rapport från SMHI och Energimyndigheten från 2017.

Fritidsbåtstrafik ingår . Med modellen Shipair har man fått fram en betydligt högre siffra för inrikessjöfartens växthusgasutsläpp än tidigare beräkningar. Detta uppmärksammades av SVT under måndagen, vilket föranledde debatt på många håll. Enligt den uppdaterade statistiken släppte sjöfarten – vari gods-, passagerar- och fritidsbåtstrafik ingår – 2016 ut 662.000 ton koldioxidekvivalenter, varav den kommersiella sjöfartens andel var 488.000 ton.

Den metod som tidigare har använts för beräkning av sjöfartens utsläpp baserades på inrapporterad bunkerförsäljning i Sverige. Utsläppen av koldioxidekvivalenter under 2016 angavs då till 342.000 ton

Läs hela artikeln från Sjöfartstidningen här

Vinjettbild: Vägfärjan Saturnus i Gullmarsleden.
Foto: Trafikverket.