Många skärgårdsbor har åsikter om strandskyddet, inte minst om vissa tillämpningar som man ofta upplever bara ser till allmemansrättsliga aspekter. I nedanstående artikel reder en jurist ut lite av begreppen och läs även länken till Boverket där mer information kan hämtas.

Område intill 100 meter från strandlinjen är skyddat med strandskydd. Det känner nog alla till. Men hur reglerna tillämpas är kanske mindre känt.

Vid tillämpningen av reglerna är syftet med strandskyddet av mycket hög vikt. Det är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. Skyddet omfattar både land- och vattenområde och utgångspunkten är normalt medelvattenstånd.

Skyddet kan genom särskilt beslut utökas från 100 till som mest 300 meter. Inom det skyddade området får bland annat nya byggnader eller andra anordningar inte uppföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda området där den annars skulle ha fått färdats fritt. Sådana åtgärder betraktas som förbjudna.

Från förbudet finns det undantag för till exempel ekonomibyggnad under förutsättning att den för sin funktion behöver finnas inom strandskyddat område. Om åtgärden inte är undantagen förbudet kan dispens sökas. Som särskilda skäl för dispens kan då bland annat anges att området saknar betydelse för strandskyddets syfte då det redan har tagits i anspråk eller att anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet och inte kan tillgodoses utanför området.

Illustration strandskydd,
från Boverket

Källa: Jordbruksaktuellt

Hela artikeln från Jordbruksaktuellt här

Läs mer på Boverkets sida här