Förslag till landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen

För att stärka landsbygd och skärgård har Tillväxt- och regionplanenämnden gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi som nu är i slutfasen av dialog och utställning på Open Lab på Tekniska Högskolan i Stockholm.

Som Skärgårdsbryggan rapporterade redan 12 juni är Stockholms läns skärgårdsstrategi ute på remiss sen början på sommaren. Så här skriver RUFS (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen) på hemsidan inför remisstidens utgång 2 oktober (nu på måndag!): ”Stockholm är en av Europas mest expansiva regioner med en tät urban struktur och växande marknad. I länet finns också en stor landsbygd och skärgård med ungefär 160 000 invånare utanför tätorterna. Förslaget till landsbygds- och skärgårdsstrategi ska fungera för såväl landstinget som regionala och lokala aktörer med syfte att stärka möjligheten att bo och verka i dessa glesare befolkade områden. Fokus ligger på frågor som rör bostäder, service, kommunikationer och arbetstillfällen”.

Workshops och dialoger

Under våren 2017 har flera olika workshops och sammankomster förekommit och i onsdags fick man möjlighet att delta i ett sista frukostmöte, där nulägesanalysen presenterades, inför remisstidens utgång. Därefter följde den sista workshopen där skärgårdsrepresentanter jobbade för sig, tätortsnära landsbygd för sig samt landsbygd för sig. Resultaten av workshopen samlades till sist in att användas i slutprocessen. Planen kommer att antas 2018.

Källa: RUFS, förslag till landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen

 

RUFS-samrådlokal, Open Lab, KTH.
Foto: Nilla Söderqvist