Nu kan du som ska ut och fiska i sommar få fram intressant information från nyligen publicerade resultat från nätprovfiske i fyra av länets sjöar.

– Syftet med genomförda provfisken var att leverera data till regional miljöövervakning och statusbedömning av sjöar inom vattenförvaltningen. Resultatet ska även ligga till grund för fiskevårdsområdesföreningens fortsatta arbete med fiskevården, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Resultat och analys av nätprovfisket som utfördes 2017 och 2018 i sjöarna Västra Lägern, Ören, Rusken och Södra Vixen redovisas i fyra rapporter. Bland annat visar den på att abborre var den dominerande fångsten i Ören. Och jämfört med andra regionala sjöar var abborrfångsten även mycket stor. I Rusken fångades förhållandevis många gösar och stod för ungefär hälften av den totala fångstvikten. I Södra Vixen var fångsten mer jämnt fördelad mellan abborre och mört som tillsammans stod för nästan hela fångsten. Fångsten per nät i Västra Lägern var däremot lägre, vilket bland annat förklaras av sjöns karga och näringsfattiga karaktär. Alla sjöarna är utpekade som värdefulla vatten utifrån både natur och fiskesynpunkt. I Ören och Västra Lägern finns även skyddsvärda bestånd av röding respektive öring.

Foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Jönköpings län