Foto: Martin Almqvist / Azote

Havs- och vattenmyndigheten har i sin roll som tillsynsvägledande myndighet när det gäller vattenverksamheter och dumpning tagit fram en vägledning för stöd till de som arbetar med frågor kring muddring och hantering av muddermassor, inklusive dumpning. Vägledningen bygger på en tidigare framtagen webvägledning av Naturvårdsverket (2010).

Syftet med vägledningen är att underlätta myndigheternas arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken för muddring och hantering av muddermassor. Vägledningen ska vara ett stöd i tillämpningen av bestämmelserna i 11 och 15 kapitlet i miljöbalken.

Vägledningen är i första hand tänkt att vara ett stöd för myndigheterna i tillämpningen av bestämmelserna men även konsulter, entreprenörer, markägare och beställare av muddringsarbeten kan ha nytta av vägledningen.

Läs hela notisen

Läs remissen

Läs utkast till vägledning

Källa: HaV