Regeringen har presenterat en utökad satsning på stöd för skötsel av vissa betes- och slåttermarker. För skärgårdarnas del är det mosaikbeten, gräsfattiga marker och skogsbeten som är ganska vanligt förekommande på större arealer och där brukarna kan få nytta av det utökade stödbeloppen. Men först måste förslaget godkännas av EU- kommissionen.

De svenska ängs- och betesmarkerna är viktiga för den biologiska mångfalden i det svenska odlingslandskapet. Regeringen har därför beslutat att tillföra det svenska landsbygdsprogrammet 255 miljoner kronor för att möjliggöra en ytterligare satsning på dessa unika naturtyper.

– Jag hoppas att vi genom denna satsning, vid sidan av de andra åtgärder vi gör för att öka den svenska livsmedelsproduktionen, kan vända utvecklingen och få fler betande djur. Det är viktigt, inte minst för våra landskap, men även för fler jobb på landsbygden, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Typisk mosaibetesmark- gräsfattigt skärgårdsbete. Nämdö 2006 Foto: Camilla Strandman

 

Betesmarker är en mycket artrik miljö som formats av betande djur under lång tid. På ängsmarker har växterna dessutom skördats genom slåtter för att användas till djurfoder under vintern. I dag ser vi att antalet betande djur minskar vilket medför att befintliga ängs- och betesmarker med höga naturvärden riskerar att växa igen. Detta gäller generellt för alla typer av betesmarker men särskilt för vissa speciella betesmarkstyper och slåtterängar.

 

Regeringen har därför beslutat att höja miljöersättningen för betesmarkstyperna slåtterängar med särskilda värden, skogsbete, mosaikbete och bete av andra gräsfattiga marker med 1000 kronor/hektar, samt för alvarbete med 400 kronor/hektar. Stödnivåerna per hektar blir efter ändringen följande:

  • Slåtterängar med särskilda värden, 5500 kronor/ha
  • Skogsbete, 3500 kronor/hektar
  • Mosaikbete och bete av andra gräsfattiga marker, 2700 kronor/hektar
  • Alvarbete, 1400 kronor/hektar

Källa: Regeringen

Läs hela pressmeddelandet här