Den 10 maj gick Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ut med en remiss angående ändrade fiskeregler för Västernorrlands- till norra Uppsala läns kust. Förslaget syftar till att stärka bestånden av flera kustlevande fiskarter, framför allt öring, sik, gös och gädda. Detta genom att dels begränsa nätfisket under tider och i områden då fisken är som mest känslig för påverkan från fiske och dels genom att införa storleks- och fångstbegränsningar för handredskap.

HaV har under senare år genomfört översyner av reglerna för kustnära fiske längs svenska kusten för att fisket ska bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt. Detta har lett fram till förändrade fiskeregler längs hela västkusten, Skåne län och Bottenviken. I samarbete med länsstyrelserna i Västerbotten, Gävleborg och Uppsala har HaV nu tagit fram ett förslag på nya bestämmelser för kustområdet i Västernorrlands län, Gävleborgs län och norra Uppsala län.

För många kustlevande fiskbestånd på berörd kuststräcka är nuvarande status för beståndstäthet och storleksstrukturer kraftigt minskande och förändrade. Fritidsfisket är det dominerande fisket i området och står för 75-98 procent av fångsterna gös, gädda, öring och sik. Förvaltningsmässiga rekommendationer från Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för akvatiska resurser, är att fångsterna totalt för gädda och gös bör minska i området och att fångsterna av öring och sik inte bör öka.

Foto: HaV

Läs hela notisen

Källa: HaV