Välkommen att ta del av Sjöfartsverkets förslag till nya föreskrifter för farleds- och lotsavgifter. De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Handelssjöfarten bekostar i mycket hög grad sin egen infrastruktur genom lots- och farledsavgifter till Sjöfartsverket. Den maritima infrastrukturen består bland annat av lotsning, farledshållning, isbrytning och sjökortsproduktion. Under lång tid avstod Sjöfartsverket från avgiftshöjningar, men för att bibehålla den servicenivå som handelssjöfarten efterfrågar har höjningar av farledsavgiften genomförts 2017-2018 och i linje med tidigare kommunicerad inriktning föreslås nu en höjning av farledsavgiften så att den följer nettoprisindex.

-Vi arbetar samtidigt med att effektivisera och utveckla verksamheten efter kundernas och samhällets behov. De senaste tio åren har vi effektiviserat för en miljard kronor och de kommande tio åren ska vi effektivisera för ytterligare en miljard kronor. Sjöfartsverket bedriver också världsledande forskning inom digitalisering av sjöfarten och som i huvudsak inte bekostas av handelssjöfarten, säger Katarina Norén, generaldirektör för Sjöfartsverket.

Sjöfartsverket avser också enligt tidigare kommunicerad inriktning höja lotsavgifterna med syfte att uppnå full kostnadstäckning för lotsningsverksamheten. Sjöfartsverket har relativt sätt en hög servicegrad och kan med endast fem timmars varsel dygnet runt tillhandahålla lots till fartyg som anlöper till eller avgår från svensk hamn, även till mindre hamnar utmed Norrlandskusten. I de fem timmarna ingår även transport av lotsen ut till det anlöpande fartyget, en servicenivå som Sjöfartsverket uppfattar att kunderna är nöjda med och önskar behålla. Samtidigt arbetar Sjöfartsverket i samråd med andra offentliga myndigheter för att på sikt utveckla och effektivisera navigationsstödet och övrig service kopplat till fartygsanlöp.

Foto: Pixabay

Läs hela notisen

Källa: Sjöfartsverket