Stockholms skärgård med sina 30 000 öar är ett världsunikt marint naturlandskap – dess like finns inte någon annanstans i världen. Borde inte politiker och beslutsfattare värdesätta detta högt? Det är just nu ett för stort tryck på Stockholms skärgård. Det visar WWFs nya rapport Stockholms framtida havsområde. Den planering som finns för landområden saknas i princip till havs, där istället ”vilda västern”-lagar gäller.

Rapporten pekar på att stora värden i skärgården riskerar att försvinna för ett kortsiktigt tänkande där för många parallella intressen konkurrerar om skärgården. Sjöfart, friluftsliv, vindkraft, exploatering av kusten som infrastruktur i form av sjöfartsleder, vägbyggen, byggande av bostäder och nya marinor, fiske och vindkraftparker – alla vill exploatera skärgården samtidigt.

Det totala trycket från våra aktiviteter överskrider gränsen för vad ekosystemet klarar av. Det är ett hot, inte bara mot havets växt- och djurliv, utan även mot de ekologiska processer, ekosystemtjänster och naturresurser vi alla är beroende av som hållbara fiskbestånd, rent dricksvatten, klimatreglering, badbart vatten och annan rekreation, mångfald av sjöfåglar och annan fauna, samt inte minst försörjning och sysselsättning, säger Tom Arnbom, expert havsfrågor WWF.

Källa: WWF

Ska det verkligen behövas en ny farled? Många olika krafter sliter i Stockholms skärgård. Foto: Stoppa Horstensleden

Läs mer och ladda ner hela rapporten här