Stockholm är en av Europas mest expansiva regioner med en tät urban struktur och växande marknad. I länet finns också en stor landsbygd och skärgård med ungefär 160 000 invånare utanför tätorterna. Förslaget till landsbygds- och skärgårdsstrategi, som Tillväxt- och regionplanenämnden idag beslutade att skicka på remiss, syftar till att stärka möjligheten att bo och verka i dessa glesare befolkade områden.

 

– Landstinget ser ett ökat behov av att lyfta landsbygdens och skärgårdens särskilda utmaningar och möjligheter. I en storstadsregion som Stockholm är det lätt att dessa områden hamnar i skymundan, trots att länet har landets tredje största landsbygdsbefolkning och områdena bidrar med allt från råvaror och livsmedel till kolsänkor, luftrening, vattenrening och rekreationsvärden, säger Inger Lagerquist, chef för tillväxtavdelningen på Tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Insatserna anpassas till områdenas olikheter

Strategin har tagits fram i samverkan med aktörer som kommuner, Länsstyrelsen, Skärgårdsstiftelsen med flera. Fyra insatsområden har identifierats:

  • Förbättra tillgängligheten
  • Stärk det lokala näringslivet
  • Utveckla levande lokalsamhällen
  • Utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden

Det finns stora skillnader mellan olika delar av landsbygd och skärgård visar nulägesanalysen som ligger till grund för strategin. Den tätortsnära landsbygden har utvecklats starkt de senaste åren när det gäller befolkningstillväxt, inkomstnivå och arbetstillfällen medan landsbygden och skärgården har utvecklats svagare. Strategin föreslår därför åtgärder som är anpassade för de olika delarna.

I slutet av juni startar remissrundan för strategin. Målet är att landstingsfullmäktige ska fatta beslut om den under 2018.

Så här säger skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming i ett pressmeddelande:

Många utmaningar

– Skärgården och landsbygden har flera utmaningar. I en storstadsregion som Stockholm är det lätt att dessa områden hamnar i skymundan, trots att länet har landets tredje största landsbygdsbefolkning och områdena bidrar med allt från råvaror och livsmedel till kolsänkor, luftrening, vattenrening och rekreationsvärden, säger Gustav Hemming, C, skärgårdslandstingsråd i ett pressmeddelande.

– Skärgården behöver en vårstädning av regler. Från landstingets sida kan vi underlätta för transporter, men en modernisering av statliga regelverk kring strandskydd, kustnära fiske, gårdsförsäljning är några av de viktigaste åtgärderna för skärgården, säger han vidare.

Källor: Stockholms läns landsting, NackaVärmdöPosten

Läs mer på sll:s hemsida

Läs artikel i NackaVärmdöPosten