Foto: Jan Åberg

Sura sulfatjordar förekommer längs det norrländska kustlandskapet i framför allt Västerbotten och Norrbotten. Dessa jordars påverkan på vattnets kvalitet i sjöar och vattendrag kan vara stor, framför allt i mindre kustmynnande vattendrag och där sura sulfatjordar dränerats och syresatts.  Nu har Länsstyrelsen Västerbotten, inom ramen för projektet ”Åtgärder för att minska påverkan från sura sulfatjordar” (HaV 150-14), tagit fram en rapport som beskriver problemen i Västerbottens små kustmynnande vattendrag.

Första delen av rapporten innehåller en utvärdering av en beräkningsmodell där man genom enkel fältprovtagning kan bestämma vattnets kemiska påverkan från sura sulfatjordar. Beräkningsmodellen bygger på mätningar av vattnets konduktivitet. I rapportens andra del presenteras en kartläggning som gjorts genom konduktivitetsmätningar, fördjupade vattenkemiska analyser och provfisken. En stor del av de vattenförekomster inom Västerbottens län som har betydande påverkan av sura sulfatjordar har kartlagts. Slutligen ger rapporten förslag på möjliga åtgärder för att förbättra den kemiska och ekologiska statusen i vattendragen.

Läs hela notisen

Läs hela rapporten

Källa: Länsstyrelsen i Västerbottens län