Lagändringen skulle göra Nordeuropas båttrafik renare – men två år senare bryter var tionde fartyg mot svavelreglerna. Det visar Chalmers undersökning av utsläppen. Forskarna har utvecklat en banbrytande mätmetod som kommer åt fuskarna.

Tidigare beräknade man att 50 000 européer dog i förtid varje år till följd av att de inhalerat svavelpartiklar från sjöfarten. Men i dag ska fartyg som trafikerar det nordeuropeiska svavelkontrollområdet vara mycket renare. Vid årsskiftet 2014/2015 sänktes nämligen den högsta tillåtna halten radikalt, från 1 procent till 0,1 procent svavel i bränslet. Har då alla rederier anpassat sig efter de nya reglerna i seca-området (Sulfur Emission Control Area)? Svaret är nej.

Chalmers har undersökt viket genomslag regeländringen har haft, och deras resultat avslöjar att var tionde båt fuskar. Johan Mellqvist är professor i optisk fjärranalys och leder arbetet på Chalmers. Han berättar att forskarna kan se tydliga skillnader beroende på vem som äger fartygen – och vissa rederier verkar ha satt i system att fuska.

– Andra mönster vi kan se är att fartyg som kommer sällan, inklusive kryssningsfartyg, oftare bryter mot reglerna. Och att det är vanligare att fartyg släpper ut för mycket svavel på väg ut ur seca-området än på väg in, när de riskerar en ombordbesiktning, säger Johan Mellqvist på Chalmers hemsida.

Bild: bbc, Wikimedia Commons

Fartyget på bilden har inget direkt samband med

texten.

Forskarna har utvecklat en banbrytande metod för fjärrmätning av utsläppen från fartyg. Den bygger på en kombination av etablerade tekniker som har förfinats och anpassats. Bland annat optisk fjärranalys, fysikalisk/kemisk analys med hjälp av en så kallad ”sniffer” – samt övervakning av fartyg via AIS (Automatic Identification System).

Utöver svavel kan systemet analysera fartygsutsläpp av kväveoxider och partiklar – ett annat område där hårdare utsläppsregler har införts för sjöfarten på senare år.

Källa: Ny teknik

Läs mer här