Foto: Länsstyrelsen i Uppsala län

För att fisket ska kunna fortsätta att vara gynnsamt krävs livskraftiga fiskbestånd och hållbara ekosystem. En del åtgärder som hjälper till att åstadkomma detta är stödberättigade och går att söka ekonomiskt stöd för. Fram till 1 januari 2018 går det att söka fiskevårdsbidrag.

​Bidragsberättigade åtgärder

Åtgärder för fiskevård som är bidragsberättigade och som du kan söka ekonomiskt stöd för är till exempel

  • biotopvård
  • byggande av fiskvandringsvägar
  • utsättningar av fisk
  • ny- och ombildning av fiskevårdsområden
  • fisketillsyn i allmänt vatten och vatten som är av riksintresse.

Prioriterad fiskevård i länet

Länsstyrelsen prioriterar ansökningar som syftar till att:

  • stärka bestånden av hotade fiskarter
  • biotopvård som främjar den biologiska mångfalden i vatten
  • fisketillsyn (att följa upp om fiskereglerna följs och att sprida information om gällande regler och deras syfte).

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Uppsala län