Just nu genomför Länsstyrelserna ett storskaligt nätprovfiske i Vättern för att få en uppdaterad bild av rödingbeståndets utveckling i sjön. Resultatet kommer att bli ett betydelsefullt underlag för den fortsatta förvaltningen av rödingen och Vätterns andra värdefulla fiskbestånd.

 Det finns flera fiskarter i Vättern som både är av stort biologiskt värde och samtidigt betydelsefulla för fisket. Bland dessa arter märks särskilt röding, öring och sik, men även arter som lake, siklöja och abborre är av betydelse. Fiskebestånden är även en bra indikator på statusen för hela Vätterns ekosystem. För att följa upp hur fiskbestånden ute i Vättern utvecklas genomför Länsstyrelserna runt Vättern nu ett omfattande nätprovfiske.

– Det är särskilt viktigt är att följa upp rödingbeståndet då vi i senaste provfisket för två år sedan konstaterade en negativ avvikelse i fångsterna för just röding. Därför vill vi se om resultatet 2017 var en engångsföreteelse eller om rödingbeståndet faktiskt minskat, säger Anton Halldén, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen i Jönköping.

Foto: HaV

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Jönköpings län