Bryggan har tidigare rapporterat om hotande arter. Denna gång är det arter i Halland. Det är inte försent att minska arters utrotning – men krafttag behövs omgående. I Halland är det arter som havsnejonöga och flodpärlmussla som ligger mest illa till.
– Det är bråttom, säger Elisabeth Thysell på länsstyrelsen i Halland.

Nyligen släpptes en uppmärksammad rapport från FN:s forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES. Den sammanfattar den allvarliga situationen för biologisk mångfald på global nivå och hur människan har överutnyttjat naturens resurser i de flesta av världens regioner. Rapporten visar att ungefär en miljon arter, både växter och djur, idag är utrotningshotade och många riskerar att försvinna inom ett årtionde.

Några huvudorsaker enligt rapporten är förändrat nyttjande av hav och land, utnyttjande av organismer, klimatförändringar, miljöfarliga utsläpp och invasiva arter som brer ut sig. Författarna understryker dock att det inte är försent att agera – men att agerandet måste ske nu och på alla nivåer – lokalt, regionalt och globalt.

Fokus i Halland är på hotade arter i ädellövskogar, hed- och sandmiljöer – dessa habitat är väldigt hårt pressade. I vattnet fokuserar Länsstyrelsens arbete på vilda laxstammar, havsnejonöga och flodpärlmussla. Havsnejonöga är Halland ansvarigt koordinerande län för. Den finns i våra större vattendrag i Halland, Västra Götaland och Skåne och har ett eget nationellt åtgärdsprogram som varit ute på remiss.

Foto: Länsstyrelsen i Hallands län

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Hallands län