Fyra av de 30 mest miljöfarliga vraken i svenska vatten – Thetis, Sandön, Hoheneichen och Skytteren har undersökts under 2017 och 2018. I tre fall har också oljebärgningsoperationer genomförts. Under 2019 fortsätter HaV arbetet med miljöfarliga vrak, vilket innebär undersökningar av vrak, bärgning av olja samt spökgarn.

Ett läckage av olja från gamla vrak påverkar främst djur och växter organismer som lever i närområdet, men kan också sprida sig till andra områden med vattenströmmar. Farliga ämnen som olja, polycykliska aromatiska kolväten (PAH:er) och tungmetaller tas upp av till exempel mikroorganismer som i sin tur sprider dem vidare upp i näringskedjan till fiskar och kräftdjur.

Det finns cirka 17 000 fartygsvrak längs Sveriges kuster, 300 av dem har klassats som miljöfarliga av Sjöfartsverket i samarbete med HaV, Kustbevakningen, Statens Maritima Museer och Chalmers tekniska högskola. Ett 30-tal av vraken utgör en akut miljöfara då de innehåller stora mängder olja som kan läcka ut okontrollerat. Detta inträffade 2014, då vraket efter fartyget Immen plötsligt började läcka olja utanför Gotland samt vid årsskiftet 2018/2019 då vraket efter fartyget Finnbirch läckte olja ur en bunkertank med 85 kubikmeter olja.

Hösten 2017 kunde 730 liter olja pumpas upp från det första av de 30 mest miljöfarliga vraken, Thetis, som 1985 sjönk utanför Smögen på västkusten. Satsningen var ett pilotprojekt med ekonomiskt stöd av Naturvårdsverket. Oljan från Thetis skickades sedan till företag som tar hand om miljöfarligt avfall.

Under arbetet med att tömma Thetis på olja upptäckte dykarna att det fanns en 20 ton tung snörpvad, även kallad ringnot, på och vid sidan om vraket. Den var cirka 100 gånger 400 meter stor och tillverkad av nylonmaterial. Borttappade eller dumpade fiskeredskap, så kallade spökgarn, kan fortsätta att fiska under lång tid och påverka bestånden av fisk och skaldjur. Plastmaterialet i spökgarnen sönderdelas sakta till mycket små plastfragment som i sin tur kan tas upp av och skada marina organismer. Cirka tolv ton av spökgarnet kunde under 2018 bärgas och transporteras till Fiskareföreningen Norden i Smögen för återvinning.

Bild från dykningar vid vraket Thetis. Foto: Marine Works AB.

Läs hela notisen

Källa: HaV