Havs- och vattenmyndigheten, HaV, skickar idag ut ett förslag på kompletterande bestämmelser för att möjliggöra för fortsatt fiske av signalkräftan, men samtidigt för att minimera risken för att den sprids. De nya reglerna föreslås gälla från den 1 januari 2020.

Signalkräftan klassas som en invasiv främmande art och omfattas sedan 2016 av EU-gemensamma regler för att hindra spridning av arten. Signalkräftan bär på kräftpest, en parasit som slår ut bestånd av den inhemska flodkräftan.

EU-reglerna tillåter fiske och nyttjande av signalkräfta förutsatt att effektiva hanteringsåtgärder begränsar att arten introduceras och sprids i nya områden. Sverige har sedan 1990-talet och framåt infört en mängd nationella restriktioner och åtgärder för att förhindra spridning av kräftpest i syfte att bevara den nu akut hotade flodkräftan. Reglerna behöver dock kompletteras för att uppfylla kraven från EU. Synpunkter på förslagen ska vara inlämnade senast den 20 september 2019.

– De nya EU-reglerna innebär krav på att Sverige skärper regleringen av fiske och hantering av signalkräftan ytterligare för att förhindra att arten sprids, säger Sofia Brockmark, utredare på HaV.

HaV förslår i huvudsak följande kompletterande regler för fiske och hantering av signalkräfta.

  • Fiske av arten begränsas till ett hanteringsområde som omfattar Vänern och Dalälven och söder ut. Öland, Gotland, Dalsland, Värmland och delar av östra Dalarna liksom hela Sverige norröver ligger utanför hanteringsområdet.
  • Ett generellt minimått på 10 cm införs i alla vatten för att minimera upptag och spridningen av liten, icke konsumtionsduglig signalkräfta.
  • Försäljning och byteshandel av okokta signalkräftor tillåts i hanteringsområdet och begränsas till de som bedriver näringsverksamhet. Kokta signalkräftor sprider inte kräftpest utan får fortsatt hanteras och säljas i hela Sverige.
  • Allmänhetens rätt att fiska signalkräftor i Vättern kommer att begränsas från fem till två helger, med start den andra fredagen i augusti. Fångstmängden i fisket begränsas till 40 kräftor per bur och dygn för att ge möjlighet till ökad kontroll och tillsyn.

Foto: Eva Kylberg

Läs hela notisen

Källa: HaV