Havs- och vattenmyndigheten, HaV, lägger nu, på uppdrag av regeringen, fram förslag på hur lagstiftningen för fritidsfiske kan ändras.

  • HaV föreslår att det ska vara möjligt att införa anmälnings- och rapporteringsskyldighet för visst fritidsfiske.
  • Hav föreslår att fiskeresursen ska kunna fördelas mellan yrkesfiske, fritidsfiske och fisketurism för att främja regional utveckling.
  • Förslaget innebär att fritidsfiskare i havet och de fem stora sjöarna i första hand får använda handredskap som flugfiske-, spinn- eller metspö.

HaV fick hösten 2017 i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till bestämmelser om rapporteringsskyldighet för andra fiskare än yrkesfiskare. HaV fick också i uppdrag att, tillsammans med Jordbruksverket, utreda om och hur det är möjligt att fördela den nationellt tillgängliga fiskeresursen mellan olika kategorier av fiske utifrån andra skäl än fiskevård, till exempel för att främja fisketurism i ett område.

– Syftet är att skapa förutsättningar för en ekosystembaserad fiskförvaltning som kan främja fritidsfiske och fisketurism samtidigt som den värnar om ett livskraftigt yrkesfiske, säger Ingemar Berglund, chef på avdelningen för fiskförvaltning på HaV.

Varje svensk medborgare har rätt att fritidsfiska på allmänt vatten och utan fiskerättsägarens tillstånd på enskilt vatten utmed kusterna och i de fem stora sjöarna (Vänern, Vättern , Hjälmaren, Mälaren och Storsjön i Jämtland). Vilka redskap som får användas varierar mellan vattenområdena och framgår av fiskelagen.

Fritidsfiskare behöver inte registrera sig för att få fiska och inte heller rapportera in hur mycket fisk de fångar. Men fiskemöjligheterna kan påverkas av nationella lagar och föreskrifter om till exempel fredningstider, fredningsområden och för handredskapsfiske i vissa fall även fångstbegränsningar.

– Fritidsfisket för kustnära arter och i sötvattensområdet är betydande, såväl när det gäller fångsterna som det samhällsekonomiska värdet. Men, medan vi har en god bild av fångster i det svenska yrkesfisket så vet vi i dag inte tillräckligt mycket om hur fritidsfisket till exempel påverkar fiskbestånden, säger Ingemar Berglund.

HaV bedömer att en anmälnings- och rapporteringsskyldighet för fritidsfisket kan förbättra kunskapen om fritidsfisket och fisketurismen. Ett register över fritidsfiskare som fiskar en viss art eller i ett visst område gör det enklare att till exempel samla in uppgifter från personer som fiskar i ett visst område.

Foto: Natalie Greppi

Läs hela notisen

Läs hela förslaget

Läs mer om fiskeregler för fritidsfike

Källa: HAV