Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt, MÖD, har nu meddelat dom i målet rörande dumpning av förorenat sediment i projekt Malmporten i Luleå.

– Vi är nöjda med att MÖD beslutade att ändra mark- och miljödomstolens tidigare deldom i enlighet med vårt andrahandsyrkande, säger Malin Hemmingsson.

Domen i MÖD innebär att den tidigare dispensen från förbudet mot dumpning ändras. En mindre mängd förorenat sediment får dumpas i djuphålan i Luleå skärgård och de föroreningshalter som tillåts har begränsats väsentligt.

Hamnen får nu också tillstånd för att i stället använda de förorenade muddermassorna för att fylla ut invallade vattenområden i den nya djuphamnen.

Domen i MÖD innebär att förorenat sediment får dumpas i djuphålan, men endast om halten av ämnet tributyltenn (TBT) understiger 200 µg/kg (mikrogram per kilogram). Sedimentet, som är förorenat, ska dumpas genom rör och täckas över med ett tre meter tjockt lager rena massor. I den tidigare domen saknades en övre gräns för vilken föroreningsnivå massorna fick innehålla.

Foto: Eric Farrelly

Läs hela notisen

Källa: HaV