Foto: Länsstyrelsen i Blekinge län

Det nya naturreservatet omfattar merparten av Hanö, samt angränsande vatten. Totalt är naturreservatet på 376 hektar. Hanö ligger i Hanöbukten, strax öster om Listerlandet i Sölvesborgs kommun. På Hanö finns en av Sveriges största sammanhängande avenbokskogar. I norr stupar urbergshällar brant mot havet och i de flackare västsluttningarna dominerar öppna gräsmarker och buskmarker. Kring ön dominerar hårdbottnar med rev och tångbälten. Naturreservatet hyser mycket höga naturvärden och där finns ett flertal hotade eller på andra sätt skyddsvärda arter. Hanö har mycket stora geologiska värden genom alla de i stort sett oförstörda strandvallar som visar hur Östersjöns strandlinjer har förändrats sedan den senaste istiden, allt från den högsta strandlinjenivån då bara toppen av ön stack upp ur Baltiska issjön, ner till Yoldiahavets strandlinje, då det växte tallskog på delar av dagens havsbottnar. I norr finns den nutida strandsporren Bönsäcken, som ändrar form efter havets rörelser.

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Blekinge län