Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har tillsammans med Naturvårdsverket tagit fram fyra rapporter som handlar om indikatorer som kan användas i arbetet med att bedöma hur Östersjön mår.

Rapporterna ingår i forskningssatsningen ”God miljöstatus i Sveriges marina vatten” som pågått mellan 2014 och 2016.

– Forskare har bland annat undersökt kustfisk som kan ge en indikation av miljötillstånd längs svenska Östersjökusten, vad som bör mätas för att identifiera hur främmande arter påverkar havet. De har även undersökt utvecklingen av födovävar samt hur djurplankton kan fungera som indikatorer för statusklassning av Östersjöns havsmiljö, säger Norbert Häubner, utredare på havs- och vattenmiljöenheten.

Forskningssatsningen ska bidra till Havsmiljödirektivets mål, det vill säga att god miljöstatus ska uppnås eller upprätthållas i den marina miljön senast år 2020. Havsmiljödirektivet omfattar marina vatten från kusten till yttersta gränsen för ekonomisk zon (EEZ). Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att detta genomförs. Bland annat genom att ta fram olika egenskaper, så kallade indikatorer, för att bedöma miljötillståndet. Indikatorer kan avse siktdjup, späcktjockleken hos sälar, koncentration av kväve och fosfor eller antal olagliga utsläpp av olja.

Forskningsresultaten har redan kommit till användning inom den regionala havskonventionen Helcom (Helsingforskonventionen) och Sveriges rapportering om tillstånd i svenska havsområden enligt havsmiljödirektivet.

– Det här är viktig forskning för att bättre kunna bedöma hur havsmiljön mår. Tack vare forskningssatsningen har vi kunnat ta fram fungerande indikatorer för djurplankton och kustfisk. Vi kommer nu att arbeta vidare med att utveckla fler indikatorer för att kunna bedöma tillståndet i havsmiljön, exempelvis för marina födovävar, främmande arter samt havsbottens integritet, säger Norbert Häubner.

Totalt omfattar forskningssatsningen ”God miljöstatus i Sveriges marina vatten” åtta miljoner kronor som fördelades på de fyra projekt som beskrivs i rapporterna.

Foto: HaV

Läs hela notisen

Läs rapporten Statusklassning inom MSFD i Östersjön– kustfiskexempletPDF

Läs rapporten Förvaltning av de okända och ohanterligaPDF

Läs rapporten Ekosystembaserad utveckling av indikatorer för pelagiska födovävarPDF

Läs rapporten Djurplanktonindikator för statusklassning i ÖstersjönPDF

Källa: HaV