Stockholms läns landsting säger ja till en mer flexibel tolkning av strandskyddet.
– Det ska vara möjligt att bygga och bo, och bedriva näringsverksamhet, i skärgården, säger landstingsrådet Gustav Hemming (C) till Mitti.se.

Mer flexibla regler

Nu föreslår Naturvårdsverket en mer flexibel tolkning av reglerna, något som landstingets tillväxt- och regionplanekontor tycker är positivt. I skärgården gäller ett utökat strandskydd om 300 meter på de flesta håll, och det är något som hämmar utvecklingen av skärgården, menar landstinget.
– Vi har pekat på det här behovet länge. Det måste vara möjligt att bygga och bo, och bedriva näringsverksamhet, om vi ska ha en levande skärgård, säger Gustav Hemming (C), landstingsråd samt ordförande för Tillväxt- och regionplanenämnden.

Delar av skärgården liknas vid glesbygd

Enligt tjänsteutlåtandet kan delar av skärgården liknas vid glesbygd, och möjligheten att bygga bostäder eller utveckla näringslivet vid stränderna stärker lokalsamhället. Det är främst på öar som i landstingets skärgårdsstrategi benämns som kärnöar som de tänker sig att man kan vara mer generös med dispenser.

Utdrag från tjänsteutlåtandet:

”Stockholms län är mångfacetterat och det finns betydande områden med landsbygd och skärgård. På vissa håll råder till och med befolkningsminskning. Landstinget anser därför att det finns skäl att pröva strandskyddslagstiftningen i de så kallade landsbygdsnoderna och kärnöarna som finns utpekade i RUFS 2050. Regionala och kommunala strategiska planer i hela Sverige skulle med fördel kunna utvecklas för att göra ett bra strategiskt stöd i sådana avvägningar.”

Kärnöar i Stockholms skärgård

Utö, Ornö, Nämdö, Runmarö, Sandhamn, Svartsö, Gällnö, Ingmarsö, Möja, Gräskö, Tjockö och Arholma. Dessa öar skulle kunna ses som ett slags LIS-öar, menar landstinget i Mitti.se-artikeln.

Läs hela artikeln i Mitti Stockholm, Länsnyheter här!

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, LSS. Tjänsteutlåtande 2018-10-26 med förslag till yttrande:
11-reglerna-landsbygdsutveckling-strandnara-lage – en pdf på 6 + 2 sidor

Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse: Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära lägeDiarienummer: M2017/02054/Nm

Källor: Mitti.se, Stockholms läns landsting, Regeringskansliet

Vinjettbild: Förr var strandnära byggande en självklarhet i skärgården. Rågö, Östergötland. Foto: C Strandman

OBS! Notisen uppdaterad 2018-11-08

Läs Stockholms läns landstings remissvar på hemsidan här!