Projektet ”Fiberbankar i Norrland” har pågått under tre år som ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelserna i Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten samt Sveriges geologiska undersökning. Nu vill samtliga aktörer bjuda in till slutseminarium av projektet.

Innan mer strikta miljölagar infördes släppte främst pappers- och massaindustrin ut stora mängder träfibrer och processkemikalier.
Fibrerna, och till dem bundna föroreningar, ligger idag ackumulerade utanför eller nedströms de olika utsläppskällorna.

Projektet ”Fiberbankar i Norrland” beviljades medel från Havs- och vattenmyndigheten för att kartlägga och riskklassa fiberbankar och fiberrika sediment samt ge förslag till möjliga åtgärder för några pilotområden. Under seminariet kommer bland annat riskklassningar av förorenade fiberbankar och fiberrika sediment samt forskningsprojekt kopplade till fiberbanksproblematiken att presenteras.

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Gävleborgs län