Sedan många år tillbaka utför Kustbevakningen expeditionsresor tillsammans med Umeå marina forskningscentrum, UMF i syfte att samla in prover på både vatten och bottensediment.

Expeditionsresorna sker cirka tio gånger per år och varje resa tar ungefär fyra dygn i anspråk. Provtagningen sker antingen på förbestämda djup i vattenpelaren eller genom att lera samlas upp från botten och analyseras.

– Oavsett metod sker provtagningarna på samma ställe år efter år för att forskarna ska kunna analysera och övervaka vad som händer i havet under långa tidsperioder, säger Thomas Etelämäki maskinchef ombord KBV 181.

Den senaste expeditionsresan genomfördes i slutet av februari med start norr om Åland och upp mot Skelleftebukten. Under resans gång besöktes femton provtagningspunkter. För att hinna med alla provtagningar gick besättningen i vaktsystem och var igång dygnet runt.

– Normalt så tas prover dagtid men nu pågick en del provtagning även nattetid, förklarar Thomas Etelämäki.

Foto: Thomas Etelämäki, KBV

Läs hela notisen

Källa: KBV