Bottentrålsfiske ger omfattande effekter på marina ekosystem. Det är slutsatsen av den kunskapsöversikt som Havsmiljöinstitutet 2018 gjort på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Studier från svenska hav visar att den pågående bottentrålningen minskar biologisk mångfald och mångfalden av livsmiljöer i trålade områden. Effekterna är dels kopplade till störning av bottnarna, dels till att bottentrålar, med undantag för räk- och kräfttrålar försedda med rist, är starkt selektiva på så sätt att all fisk över en viss storlek fångas, medan mindre fisk har möjlighet att simma igenom nätmaskorna.

I Havsmiljöinstitutets rapport 2018:3 Effekter av bottentrålning på ekosystemtjänster i svenska hav redogörs för en genomgång av vetenskapliga studier från såväl Sverige som från andra delar av världen. Arbetsgruppen, bestående av Sofia Wikström (Stockholms universitet), Mats Blomqvist (Hafok AB) och Henrik Svedäng (Havsmiljöinstitutet), har gått igenom forskning kring effekter av bottentrålning på ekosystem och ekosystemprocesser.

Foto: Naturskyddsföreningen

Läs hela notisen

Källa: Havsmiljöinstitutet