Den varma sommaren 2018 gjorde avtryck i årets omfattande undersökningar av miljötillståndet längs Svealandskusten. Det framkommer i rapporten ”Svealandskusten 2019”. Ett varmare klimat påverkar fisksamhället, algblomningar kan bli vanligare och syrebrist kan komma att uppstå lokalt.

I rapporten ”Svealandskusten 2019” sammanfattas miljötillståndet i kustvattnen från Dalälven vid Skutskär till Bråviken utanför Norrköping. Rapporten innehåller både resultat från de omfattande undersökningar som bedrivs i Svealands kustvattenvårdsförbunds regi och artiklar från andra aktörer i regionen.

En analys från Svealands kustvattenvårdsförbund visar hur siktdjupet påverkas av lerpartiklar, humus och klorofyll. Det är viktig kunskap för att ha realistiska förväntningar då åtgärder sker mot övergödning.  I rapporten redovisar SLU hur fisksamhällen ser ut längs kusten och forskare beskriver rovfiskens och bottenvegetationens betydelse för ett välfungerande kustekosystem.

Förslag ges på hur en övergödd vik kan åtgärdas och vad som krävs för att öka åtgärdstakten och forskare diskuterar om musselodlingar kan minska övergödningen i Östersjön. Mälarens vattenvårdsförbund berättar om hur de arbetar för att åstadkomma en bättre vattenmiljö i Mälaren.

Foto: Länsstyrelsen i Uppsala län

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Uppsala län