Leder till nytt möte 

Resultatet av denna rond är att det blir en rond 4, det går inte att släppa frågorna i det skick de är nu konstaterade skatteutskottets ordförande Per Åsling. Nästa möte blir 9/11. Innan det mötet kommer Per Åsling att ta kontakter för att se hur intresset för en justering av lagen är hos regeringen.

Problemet är att redan när  lagen skrevs så använde man formuleringar som stoppar användningen av lågskattat bränsle för interna transporter. Det är dessa formuleringar som skatteverket har svårt att komma undan och som innebär att hantverkare och hotell/restaurang kommer i kläm.

Efter två timmars diskussioner och argumenterande om hur omöjlig den nuvarande situationen är beslutades att skatteverket ytterligare en gång skall se om man kan hitta en väg framåt. Det är alltid svårt att komma fram när den som gjort fel (finansdepartementet) inte är närvarande. Det gäller att inte ge upp även om jag inser alla problem som uppstår under tiden.

Kreativa lösningar

Det har diskuterats olika kreativa lösningar för att komma runt problemet. Den vanligaste varianten är att fartyget ägs av en separat juridisk person som tillhandahåller transporttjänster till till exempel hantverkaren eller restaurangen. I vissa fall fungerar det men på direkt fråga till skatteverket kan man inte säga att det alltid skulle fungera. Måste prövas i varje enskilt fall.

Inför mötet skrev Skärgårdarnas Riksförbund till skatteutskottets ordförande och krävde nya undantag för hantverkare och hotell/restaurang. Det finns redan en hel del undantag av mest varierande slag och enormt detaljerade sådana. Till exempel är det ok att lägga ut bojvikten med lågskattat bränsle men inte att frakta dit bojen. SRF:s inställning är att vi inte kan ha sådana regler. Det som skall avgöra är att bränslet änvänts  i näringsverksamhet. Men om vi nu ändå skall ha en massa undantag kan vi väl lika bra ha två till.

 

Till Per Åsling

Bränslebeskattningen

Återigen frågan om hantverkare och konferensgårdarnas användning av lågskattat bränsle. Vi kan inte ha en ordning där vissa speciella tjänster skall anses kunna använda lågskattat bränsle och andra inte. Det avgörande måste vara att tjänsten sker mot ersättning och ingår i en näringsverksamhet.

Varför skall det vara ok att utföra sälsafari och fiskeguidning men inte frakta byggmaterial eller tvätt till en konferensgård.

Jag har följt några ärenden sedan senaste mötet i skatteutskottet och kan ju se att vi löst många problem med uthyrning och taxi men problemen kvarstår för väldigt många små företag inom hantverk och hotell/restaurang/konferens. Just dessa företag som faktiskt har sitt säte i skärgården och som är så viktiga för den sköra tillväxt vi kämpar för att åstadkomma lokalt. Jag förstår inte den snäva tolkningen som skatteverket gör för dessa företag. Se klippet ur ”rättslig vägledning” nedan. Där står att reglering saknas och att ersättningen för tjänsten ingår i en annan ersättning inte i sig utgör något hinder. Det är ju just det som är fallet för hantverkare och restauranger.

Om vi inte kan ändra i reglerna så att näringsverksamhet lyfts in så vill jag att vi inför nya undantag för hantverkare och restauranger på samma sätt som för fiskeguider och sälsafari.

Klippt ur ”Rättslig vägledning”:

”Av förarbetena framgår följande. Fartyg som utför transporttjänster i kommersiell sjöfart, i taxibåtstrafik eller annan person- eller godsbefordran bör omfattas av skattebefrielsen. Bränsle som används i ett fartyg i samband med ett företags affärsverksamhet, om den direkta avsikten med användningen inte är att tillhandahålla transporttjänster eller andra tjänster mot ersättning, bör inte vara skattebefriat. Om ett företag äger eller hyr ett fartyg och använder det i sin näringsverksamhet för transport av varor eller personer bör användningen således anses vara för privat ändamål, om inte transporterna sker mot ersättning (prop. 2014/15:40, s. 10).

4 Bedömning

Användningen av ett fartyg eller luftfartyg för transport av passagerare mot ersättning anses vid tillämpningen av LSE vara användning för annat än privat ändamål (1 kap. 11 § 1 LSE). Det framgår varken av lagtext eller av förarbeten huruvida transporten ska anses ske mot ersättning när ersättningen för transporten ingår i ersättningen för en annan tjänst. Exempel på sådana situationer kan vara när entréavgiften till ett museum eller ersättningen för en övernattning på ett skärgårdshotell även inkluderar transporten till och från muséet respektive hotellet.

Mot bakgrund av att reglering saknas och att någon anvisning inte lämnats i förarbetena anser Skatteverket att omständigheten att ersättningen för transporten av passageraren eller passagerarna ingår i ersättningen för en annan tjänst inte i sig utgör något hinder mot att anse att transporten sker mot ersättning i den mening som avses i 1 kap. 11 § 1 LSE. Bestämmelserna i 1 kap. 11 § LSE gäller både fartyg och luftfartyg och Skatteverkets bedömning gäller därför både fartyg och luftfartyg.”

Sune Fogelström