Mot bakgrund av att det finns allt färre kustlekande gäddor i våra vatten samtidigt som fisketrycket från både fritidsfisket och yrkesfisket på gädda ökar, lämnar Länsstyrelsen Blekinge ett förslag på förvaltningsåtgärder till Havs -och Vattenmyndigheten.

– Nu skickar vi ut ett förslag om att freda ett antal grunda havsvikar i länet för att skydda gäddornas lekområden. Förslaget är noga genomtänkt och framtaget i dialog med olika parter för att fånga deras synpunkter. Detta är nödvändigt för att skydda gäddan och värna om bestånden, säger landshövding Sten Nordin.

Genom att inrätta nya fredningsområden och förlänga fredningstiden inom befintliga fredningsområden kan bestånd av kustlekande gädda skyddas inför och under lek. Förvaltningsåtgärderna förväntas leda till minskad fiskeridödlighet och minskad störning för kustlekande gädda inför och under lek. Vilket förbättrar förutsättningarna för framgångsrik rekrytering.

Gädda. Foto: Marcus Bertilsson. Länsstyrelsen.

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Blekinge län