Malkvarn uppvisar en artrik marin miljö med friska blåmusselbestånd.

Från toppen av berget sträcker sig en artrik revmiljö ner till 25-30 m djup där det omges av släta sandbottnar. Syftet med att förklara Malkvarn som ett biotopskyddsområde är att långsiktigt bevara den värdefulla naturmiljö som blåmusselrevet utgör och öka förutsättningarna för biologisk mångfald. Detta syfte uppnås genom att skydda området mot exploatering och fiske bedrivs på ett skonsamt sätt. Verksamheter och åtgärder som kan skada naturmiljön får inte utföras inom ett biotopskyddsområde.

Artrikedomen kring Malkvarn är hög. Rev med musslor (biogena rev) erbjuder skydd för bland annat fisk och mindre djur och fungerar som viktiga födosöksområden. Blåmusslor har en viktig funktion i ekosystemet eftersom de filtrerare och ”renar” vattnet från näringsämning, vilket minskar effekter av övergödning. Denna ekosystemtjänst är av stor vikt för Östersjöns miljöstatus. Förekomsten av fisk runt Malkvarn är anmärkningsvärt stor och plattfisk är beroende av blåmussla som föda i Östersjön.

Foto: Länsstyrelsen i Blekingen län

Läs hela notisen

Källa: Länsstrelsen i Blekinge län