Regeringen ger myndigheter i uppdrag att tillsammans ta fram bättre kunskap för att hantera förorenade sediment i landets sjöar och kustområden.

Det har länge funnits en föreställning om att föroreningar som hamnar i sediment på havsbotten stannar där utan fara för människors hälsa och miljö. Det stämmer inte, utan miljögifter i sediment sprids ofta till omgivande vattenmiljö och behöver därför åtgärdas. Regeringen ger därför Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning, Statens geotekniska institut, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna i uppdrag att genomföra insatser för bättre kunskap om bl.a. utbredningen av förorenade sedimentområden, risken för att miljögifter sprids och vilka åtgärdsalternativ som lämpar sig bäst. Uppdraget ska göra det möjligt för myndigheterna att ta fram en långsiktig nationell prioriteringsplan för att genomföra kostnadseffektiva åtgärder. När det gäller förorenade områden på land finns sedan många år ett väletablerat arbetssätt för att inventera, undersöka och efterbehandla de områden som innebär störst risk.

– Vi ligger långt efter i arbetet med förorenade sediment jämfört med arbetet med förorenade områden på land. Som ett led i regeringens satsning på rent hav behövs det mer kunskap och samverkan för att kunna hantera de förorenade sedimentområden som är störst risk för miljön och människors hälsa, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Upptaget fiberprov från bottensediment. Foto: SGU

Läs hela notisen

Källa: regeringen.se