Europeiska kommissionen har beslutat att väcka talan mot Finland vid EU-domstolen för olaglig vårjakt på ejderhanar (gudingar) på Åland. Enligt fågeldirektivet (direktiv 2009/147/EG) är det förbjudet att döda vilda fåglar. Vissa arter, t.ex. ejder (Somateria mollissima), får dock jagas under andra tider än vårflyttningen och häckningsperioden, eller om villkoren för ett undantag från jaktförbudet är uppfyllda.

Ålands landskapsregering fortsätter att tillåta vårjakt på guding på Åland. Enligt fågeldirektivet är all jakt på flyttfåglar förbjuden under uppfödningssäsongen och under häckningens olika stadier. Det är möjligt att medge undantag från denna regel under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. Villkoren för undantag är inte uppfyllda i Finland. Ejderpopulationen har inte en tillfredsställande storlek. Enligt de senaste populationsbedömningarna är arten på tillbakagång i både EU och Finland. Dessutom överskrider jaktkvoten den tillåtna kvantiteten på 1 % av den årliga dödligheten för ejdrar i landskapet Åland.

Redan i december 2005 slog domstolen fast i en dom (C-344/03) att Finland hade underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt fågeldirektivet på grund av vårjakten på ejderhanar och andra arter på Åland.

Därefter upphörde den förbjudna jakten, men 2011 återupptogs den på Åland och kommissionen inledde därför ett överträdelseförfarande i denna fråga i november 2012. I december 2016 skickade kommissionen ett motiverat yttrande och uppmanade Finland att upphöra med vårjakten på guding på Åland. Trots detta beslutade Ålands landskapsregering i april 2017 att på nytt tillåta vårjakt på guding

Källa: Nya Åland

Bild: Forskning.se

Läs mer i Nya Åland